Strona główna » Wiedza » 2007-7 - Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej

2007-7 - Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej

27.02.12
Samorząd oświacie przychylny

Niezależnie od realizowanej w kraju ogólnej polityki edukacyjnej państwa samorządy terytorialne rożnego szczebla prowadzą własną politykę oświatową. Realizuje ona nie tylko wymogi wynikające z przepisów prawa oświatowego, ale bardzo często dostosowuje założenia ogólne do lokalnych uwarunkowań lub też bardzo często wzbogaca je o elementy wynikające z wieloletniego doświadczenia gmin i powiatów w realizacji przejętych na siebie zadań edukacyjnych. Godne podkreślenia jest to, że realizowana po 1998 r. reforma edukacji w dużej mierze wykorzystała przy tworzeniu założeń programowych wprowadzanych zmian bogate doświadczenia gmin w prowadzeniu szkolnictwa.

Lokalna polityka oświatowa nie ogranicza się często wyłącznie do rozwiązań wynikających z ustawowych kompetencji i zadań organów prowadzących. Bywa coraz częściej, że podejmują one działania na rzecz tworzenia procedur i sposobów badania efektów kształcenia, niezależnie od czynności prowadzonych w tym względzie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Chodzi tu m.in. o zlecanie uczelniom kształcącym nauczycieli badań wyników nauczania czy też opracowywanie koncepcji programowych, realizowanych potem w szkołach. Przejawiana w ten sposób troska o wysoką jakość kształcenia wynika przede wszystkim z racji wysokich nakładów ponoszonych przez samorządy terytorialne na funkcjonowanie prowadzonych placówek szkolnych. Zbyt dużo to kosztuje, by nie przyglądać się uważnie efektom pracy pedagogicznej.

Kreowana i realizowana potem przez jednostki samorządu terytorialnego polityka oświatowa w swoich założeniach ogólnych uwzględnia następujące obszary działań: finansowanie oświaty, polityka kadrowa w oświacie, stała troska o jakość pracy szkół i placówek, analiza funkcjonowania sieci szkolnej, system oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz poprawy zdrowia fizycznego uczniów, ożywianie aktywności społecznej młodzieży szkolnej, doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek.

Dyrektor Szkoły 27.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE