Strona główna » Wiedza » Aktualności » Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

06.03.08

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

articleImage: Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego fot. Thinkstock

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy – w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji. Należy podkreślić, że nauczyciel mianowany realizuje samodzielnie plan rozwoju zawodowego, nie korzysta z pomocy opiekuna stażu tak jak nauczyciel stażysta i kontraktowy. Za okres stażu nauczyciel otrzymuje ocenę dorobku zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu nadzoru pedagogicznego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Złożenie wniosku rozpoczyna drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym nauczyciel przedstawia swój dorobek zawodowy w formie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz przeprowadza rozmowę z komisją kwalifikacyjną. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielowi, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej i spełnia pozostałe warunki, określone w art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela organ nadzoru pedagogicznego wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Warunki odbywania stażu

Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego warunkiem odbywania stażu jest zatem zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub łącznie w kilku szkołach (art. 22 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela), zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Nauczyciel mianowany rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela). W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).

Dyrektor odgrywa niezwykle ważną rolę w przebiegu stażu nauczyciela mianowanego, pamiętajmy, że nauczyciel nie ma opiekuna staży, może liczyć jedynie na pomoc dyrektora, który:
• zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela,
• wystawia ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
a następnie
• wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowy przebieg stażu. Szczegółowe obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż określają przepisy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż niezbędne warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole,
2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

Przejdź do strony artykułu: « »
Jan Chojnacki 06.03.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • zofia kowalska IP: 178.181.* 12-05-2012
    Sprawozdania i planu rozwoju juz sie nie dolacza,rozporzadzenie MENiS 2007r.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Krzysztof IP: *.*.* 08-12-2006
    Wszystko ładnie, pięknie, ale cóż ma rzecznik do tego? Jakie przetargi, a może koncesje? Jakim prawem ten facet wkracza w kompetencje krajów przyjmujących? Niech się lepiej zajmie problemami wewnątrzkrajowymi, bo ze smutkiem konstatuję, że jak na razie bierze pieniądze za nic!!

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE