Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

10.03.11

Artykuł przedstawia procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, o których mowa w ustawie - Karta Nauczyciela - czytamy w serwisie Prawo Oświatowe/ABC

articleImage: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego fot. Thinkstock
Dyrektor odgrywa niezwykle ważną rolę w przebiegu stażu nauczyciela mianowanego, pamiętajmy, że nauczyciel nie ma opiekuna staży, może liczyć jedynie na pomoc dyrektora, który:
• zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela,
• wystawia ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
a następnie
• wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowy przebieg stażu. Szczegółowe obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż określają przepisy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) - dalej r.u.s.a.z. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż niezbędne warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole,
2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.
Dyrektor szkoły uwzględnia w wewnątrzszkolnym planie doskonalenia zawodowego nauczycieli formy doskonalenia przydatne w realizacji działań i zadań zawartych w planach rozwoju zawodowego nauczycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela >>

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela 
W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust. 1 r.u.s.a.z. z dnia 1 grudnia 2004 r. powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego powinien uwzględniać wszystkie ww. zadania. 
Przepisy r.u.s.a.z., zostały tak skonstruowane, aby zapewnić nauczycielowi mianowanemu dużą samodzielność w kreowaniu swojego planu rozwoju zawodowego. Forma planu może być dowolna, natomiast treść musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach rozporządzenia, tj. uwzględniać zadania, które nauczyciel zobligowany jest realizować w okresie stażu. Należy przy tym pamiętać, że im bardziej precyzyjnie zostanie skonstruowany plan tym łatwiej jest go realizować. Stanowi on swego rodzaju instrukcję, dzięki której dokładnie wiemy co w danym okresie powinniśmy zrobić. Ma to wielkie znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. To długo – bez precyzyjnych wskazówek możemy się pogubić. Pamiętajmy, że na podstawie planu rozwoju zawodowego będziemy musieli napisać sprawozdanie, im plan będzie bardziej precyzyjny, tym łatwiej uporamy się ze sprawozdaniem z jego realizacji. Nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

Czy komisja kwalifikacyjna powinna uznać uzyskanie przez nauczyciela umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym?>> 

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. 
Dyrektor może zwrócić nauczycielowi plan rozwoju do poprawy i zobowiązać go do naniesienia niezbędnych zmian.

Dostęp do bazy 20 tys. pytań i odpowiedzi oraz bieżących informacji i komentarzy zapewnia program Prawo Oświatowego. Zamów>>

Przejdź do strony artykułu: « »
10.03.11
Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE