Brak skutecznego zawiadomienia o likwidacji szkoły pozwala na podważenie uchwały

Wraz z końcem lutego mija termin na podjęcie uchwały intencyjnej o likwidacji szkoły. O swoich planach gmina musi powiadomić uczniów i ich rodziców. Dla skuteczności zawiadomienia nie wystarczy powołanie się na debatę w mediach.

articleImage: Brak skutecznego zawiadomienia o likwidacji szkoły pozwala na podważenie uchwały fot. Thinkstock

Procedurę likwidacji szkoły opisano w komentarzu do ustawy o systemie oświaty. Uregulowano ją w art. 59 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). Obliguje on organ prowadzący do powiadomienia o zamiarze likwidacji - co najmniej na 6 miesięcy przed jej terminem - rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Kiedy zawiadomienie jest skuteczne

Zawiadomienie o likwidacji szkoły musi być skuteczne, co nie jest kwestią precyzyjnie wyjaśnioną w przepisach. Pojęcie to przybliża Mateusz Pilich w Komentarzu do ustawy o systemie oświaty:

„Zawiadomienie o zamiarze likwidacji jest dokonane skutecznie wówczas, gdy dotarło do wszystkich osób lub organów, które powinny były zostać poinformowane o zamierzonej likwidacji, najpóźniej w terminie, o którym mowa w tym przepisie (liczy się jednak realna możliwość zapoznania się z zamiarem likwidacji, np. poprzez awizowanie listu, a nie to, czy dany adresat - organ lub osoba - faktycznie z tej możliwości skorzystał). W orzecznictwie pojawił się jednak pogląd wskazujący na celowość stosowania do powiadomienia per analogiam przepisów o doręczeniach w postępowaniu administracyjnym (zwłaszcza zaś art. 57 § 5 k.p.a.); jeśli zatem organ prowadzący nadał powiadomienie o likwidacji listem poleconym w placówce polskiego operatora publicznego najpóźniej w ostatnim dniu lutego, termin można uznać za dochowany.”

Skutki niezachowania ustawowego terminu

O zamiarze likwidacji szkoły określone w przepisie podmioty powiadamia organ prowadzący, a nie kurator oświaty. Uchybienie określonemu w ustawie terminowi spowoduje nieważność uchwały:

„Termin sześciomiesięczny, o którym mowa w komentowanym przepisie, trzeba uznać nie za termin procesowy, ale materialnoprawny(…) Zatem termin ten upłynie w dniu 28 lutego (a w roku przestępnym - w dniu 29 lutego) tego roku kalendarzowego, który został wyznaczony w uchwale intencyjnej jako rok likwidacji. Terminy tego rodzaju są ustanowione dla skutecznego dokonania czynności (tzn. tutaj: dla dokonania doręczenia zainteresowanym osobom oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny). Zawiadomienie dokonane później (np. dnia 1 marca) - chociażby dotyczyło tylko jednego z rodziców uczniów - spowoduje nieważność uchwały podjętej w sprawie likwidacji.”

Zawiadamiającym nie musi być organ stanowiący samorządu

Jako że zawiadomienie nie jest czynnością prawną, nie musi być dokonane przez sam organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego:

„Trafny jest w związku z tym pogląd, że samego zawiadomienia niekoniecznie musi dokonać organ stanowiący j.s.t., gdyż do jego właściwości należy jedynie samo dokonanie aktu wyrażającego zamiar likwidacji, a następnie - pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w komentowanym przepisie - uchwalenie likwidacji szkoły publicznej. Podjęcie zatem czynności materialno-technicznej zawiadomienia przez inny organ j.s.t. czy też przez samorządową jednostkę organizacyjną (np. starostwo powiatowe, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół itp.) mieści się we właściwości przyznanej organowi prowadzącemu i nie stanowi naruszenia prawa dającego podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały.” 

Ruch kadrowy w szkole, a zwłaszcza art. 20 KN, który jest podstawą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami likwidowanej szkoły, będzie tematem marcowego zjazdu AZDS. Szczegóły na temat konferencji>>

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy

Brak skutecznego zawiadomienia o likwidacji szkoły pozwala na podważenie uchwały

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Prawa Oświatowego

I AZDS - 5 lutego 2015 r.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Aktualności - Oświata

PIT 2014
Polecamy: