Strona główna » Wiedza » Aktualności » Czas pracy nauczycieli

Czas pracy nauczycieli

26.06.08
Czas pracy nauczycieli uregulowany jest w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) – zwana dalej ustawą KN.
W zakresie nieuregulowanym ustawą - Karta Nauczyciela stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Ustawa - Karta Nauczyciela jest regulacją szczególną w stosunku do przepisów Kodeksu pracy. Jeśli przepis ustawy jest ściśle sprecyzowany i nie budzi trudności interpretacyjnych, przepisy Kodeksu pracy nie mają zastosowania. W razie braku regulacji danej kwestii w ustawie KN, zastosowanie znajduje bezpośrednio (a nie tylko odpowiednio) przepis Kodeksu pracy.
articleImage: Czas pracy nauczycieli fot. Thinkstock
Przepisy ustawy KN regulują czas pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w następujących przedszkolach, szkołach i placówkach:
1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z wyjątkiem:
- nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
- nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.);
3) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Ustawa KN reguluje również czas pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.).

Ważne!

W dniu 1 stycznia 2004 r. uchylony został przez art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) art. 1 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela, który zaliczał nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych do pracowników objętych przepisami Karty Nauczyciela.
Powyższa zmiana oznacza, że do wymienionych grup pracowników, w tym wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, po dniu 1 stycznia 2004 r. nie stosuje się przepisów Karty Nauczyciela. Spowodowane to było zmianą koncepcji organizacji systemu oświaty i systemu opieki społecznej. Od tej bowiem daty placówki opiekuńczo-wychowawcze są prowadzone w ramach systemu opieki społecznej.

Pojęcie czasu pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art.128 K.p.). Czasem pracy jest nie tylko czas fizycznego, efektywnego wykonywania pracy, ale również czas nieświadczenia pracy, jeżeli pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy zarówno wtedy, gdy świadczy pracę pod bezpośrednim nadzorem pracodawcy lub przełożonych pracownika, jak też wykonuje pracę bez bezpośredniego wpływu na przebieg procesu pracy ze strony pracodawcy lub jego przełożonych (np. nauczyciel sprawdza w domu prace klasowe).
Charakterystyczną cechą pozostawania w dyspozycji pracodawcy jest ograniczenie swobody osobistej pracownika, w zakresie wynikającym z potrzeby wywiązania się z obowiązków pracowniczych.

Podstawową przesłanką pozostawania do dyspozycji pracodawcy jest gotowość pracownika do pełnienia pracy. Pracownik znajduje się w gotowości do wykonywania pracy, gdy stawia się do pracy z zamiarem wykonywania pracy w stanie (fizycznym i intelektualnym) umożliwiającym mu faktyczne wykonywanie pracy oraz w umówionym czasie i miejscu do dyspozycji pracodawcy.

Stawienie się do dyspozycji pracodawcy w umówiony czasie z zamiarem wykonywania pracy oraz w stanie umożliwiającym jej wykonywanie w miejscu do tego wyznaczonym stanowi początek gotowości do pracy, a tym samym naliczania godzin zaliczanych do czasu pracy.
Magdalena Rycak 26.06.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE