Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy dyrektor może przeznaczyć godziny "karciane" na podział zajęć z informatyki na grupy?

Czy dyrektor może przeznaczyć godziny "karciane" na podział zajęć z informatyki na grupy?

19.08.10
articleImage: Czy dyrektor może przeznaczyć godziny fot. Thinkstock
Klasa III gimnazjum liczy 24 uczniów, więc nie obowiązuje tu podział na grupy na informatyce. W pracowni jest jednak tylko 10 komputerów.
Czy dyrektor może przeznaczyć godziny "karciane" na podział zajęć z informatyki godziny z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN?
Czy nauczyciel może (na własny wniosek) pracować społecznie 2 godziny, by prowadzić zajęcia z informatyki w grupach?


Dyrektor gimnazjum nie może przeznaczyć godzin z puli, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN, na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) - dalej r.r.p.n., podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki - w oddziałach liczących niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
W gimnazjum, w myśl zapisu § 6 ust. 3 r.r.p.n., w przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach z informatyki, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
Tak więc należy zwrócić się do organu prowadzącego z wnioskiem o przyznanie dodatkowych godzin zajęć, przygotowując aneks do arkusza organizacji pracy szkoły uwzględniający podział na grupy oddziału na zajęciach informatyki. Warunki podziału oddziałów na grupy oraz liczebność grup określone w r.r.p.n., podyktowane są zapewnieniem właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa uczniów.
Szkoły, w których wprowadzenie zasady, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, nie jest możliwe od 1 września 2009 r., mają czas na dostosowanie organizacji tych zajęć do 31 sierpnia 2012 r.
Decyzję o rodzaju zajęć, jakie będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN, podejmuje dyrektor szkoły. Godzin tych nie można jednakże przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie sposobu wykonania art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN (źródło: http://www.men.gov.pl) zajęcia, które mogą być realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN, to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęcia te powinny zatem wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań, a także poprzez sprawowanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb. Wspomagając się tymi godzinami szkoła podstawowa i gimnazjum może również wzbogacić ofertę świetlicy.
Obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z szkolnych planów nauczania nie może prowadzić nauczyciel "społecznie". Związane jest to z przepisami KN, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 58, poz. 475) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Bożena Barszczewska
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Joanna Kozłowska IP: 93.105.* 23-10-2014
    Czy dyrektor może wpisać godziny "karciane" w siatkę godzin?
    Klasa 1 gimnazjum ma obowiązkową 1 godzinę /tygodniowo informatyki. Klasie tej dodano dodatkowo jeszcze 1 godzinę informatyki (razem 2h/tygodniowo), która jest wpisana w planie lekcji i nauczyciela i klasy.Jest to normalna lekcja i uczniowie wiedzą, że jest to ich obowiązkowa lekcja. Tymczasem nauczyciel nie ma już kiedy prowadzić zajęć dodatkowych na konsultacje i zajęcia wyrównawcze z innymi klasami bo "KN" są wpisane w siatkę godzin.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE