Czy nagroda jubileuszowa jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenia społeczne?

10.09.12

Nagroda jublileuszowa wypłacona nauczycielowi  nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

articleImage: Czy nagroda jubileuszowa jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenia społeczne? fot. Thinkstock

Nauczycielka miała wypłaconą w marcu 2010 r. nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego. W sierpniu 2012 r. doniosła dokument uprawniający ją do wypłacenia jej nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy na dzień 29 marca 2012 r. w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego.

Kiedy i w jakiej wysokości (czy pełne 150% czy różnicę między kwotą nagrody wyższej, a nagrody niższej) należy wypłacić nauczycielce nagrodę jubileuszową?
Czy nagroda jubileuszowa wypłacona w takim przypadku powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika?
 
Nauczycielce wskazanej w pytaniu należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w pełnej wysokości. Nagroda ta nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 
Uzasadnienie
Prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej wynika z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN. W myśl przedmiotowego przepisu za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.
Szczegółowe zasady nabywania prawa do nagrody jubileuszowej przez nauczycieli uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) – dalej r.w.n.j. Zgodnie z § 5 ust. 3 r.w.n.j. w związku § 5 ust. 1 i 2 r.w.n.j. w przypadku gdy nauczyciel w dniu w którym udokumentował swoje prawo do nagrody jest równocześnie uprawniony do nagrody wyższego stopnia wypłaca się mu jedną nagrodę – wyższą. Natomiast w przypadku gdy nauczyciel w ciągu 12 miesięcy od udokumentowania prawa do nagrody niższego stopnia nabywa prawo do nagrody wyższego stopnia, wypłaca się mu nagrodę niższą, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej różnicę między kwotami obu nagród. Ponieważ nauczycielka wskazana w pytaniu w marcu 2010 r. (kiedy to udokumentowała prawo do nagrody za 25 lat pracy) nie była uprawniona do nagrody wyższego stopnia, a prawo takie nabyła dopiero w dniu 29 marca 2012 r., a więc po upływie 12 miesięcy od dnia udokumentowania prawa do nagrody za 25 lat pracy, należy jej wypłacić nagrodę za 30 lat pracy w pełnej wysokości.
Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tego rodzaju nagrodą jest nagroda przysługująca nauczycielom w oparciu o art. 47 KN, tym samym to, iż w przypadku opisanym w pytaniu okres jaki upłynął pomiędzy wypłatą nagród za 25 lat pracy i za 30 lat pracy jest krótszy niż 5 lat nie zmienia faktu, iż nagrody te nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 
Uwagi
Odpowiedź opracowano przy założeniu, iż nauczyciel zatrudniony jest w szkole, do nauczycieli której ma zastosowanie się art. 47 KN - np. szkole podstawowej prowadzonej przez gminę.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>
Łukasz Pater 10.09.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Czy nagroda jubileuszowa jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenia społeczne?

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Aktualności - Oświata