Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nagroda jubileuszowa jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenia społeczne?

Czy nagroda jubileuszowa jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenia społeczne?

10.09.12

Nagroda jublileuszowa wypłacona nauczycielowi  nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

articleImage: Czy nagroda jubileuszowa jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenia społeczne? fot. Thinkstock

Nauczycielka miała wypłaconą w marcu 2010 r. nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego. W sierpniu 2012 r. doniosła dokument uprawniający ją do wypłacenia jej nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy na dzień 29 marca 2012 r. w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego.

Kiedy i w jakiej wysokości (czy pełne 150% czy różnicę między kwotą nagrody wyższej, a nagrody niższej) należy wypłacić nauczycielce nagrodę jubileuszową?
Czy nagroda jubileuszowa wypłacona w takim przypadku powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika?
 
Nauczycielce wskazanej w pytaniu należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w pełnej wysokości. Nagroda ta nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 
Uzasadnienie
Prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej wynika z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN. W myśl przedmiotowego przepisu za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.
Szczegółowe zasady nabywania prawa do nagrody jubileuszowej przez nauczycieli uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) – dalej r.w.n.j. Zgodnie z § 5 ust. 3 r.w.n.j. w związku § 5 ust. 1 i 2 r.w.n.j. w przypadku gdy nauczyciel w dniu w którym udokumentował swoje prawo do nagrody jest równocześnie uprawniony do nagrody wyższego stopnia wypłaca się mu jedną nagrodę – wyższą. Natomiast w przypadku gdy nauczyciel w ciągu 12 miesięcy od udokumentowania prawa do nagrody niższego stopnia nabywa prawo do nagrody wyższego stopnia, wypłaca się mu nagrodę niższą, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej różnicę między kwotami obu nagród. Ponieważ nauczycielka wskazana w pytaniu w marcu 2010 r. (kiedy to udokumentowała prawo do nagrody za 25 lat pracy) nie była uprawniona do nagrody wyższego stopnia, a prawo takie nabyła dopiero w dniu 29 marca 2012 r., a więc po upływie 12 miesięcy od dnia udokumentowania prawa do nagrody za 25 lat pracy, należy jej wypłacić nagrodę za 30 lat pracy w pełnej wysokości.
Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tego rodzaju nagrodą jest nagroda przysługująca nauczycielom w oparciu o art. 47 KN, tym samym to, iż w przypadku opisanym w pytaniu okres jaki upłynął pomiędzy wypłatą nagród za 25 lat pracy i za 30 lat pracy jest krótszy niż 5 lat nie zmienia faktu, iż nagrody te nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 
Uwagi
Odpowiedź opracowano przy założeniu, iż nauczyciel zatrudniony jest w szkole, do nauczycieli której ma zastosowanie się art. 47 KN - np. szkole podstawowej prowadzonej przez gminę.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>
Łukasz Pater 10.09.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE