Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu nabycia do niej prawa?

Czy nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu nabycia do niej prawa?

16.03.18

Nagrodę jubileuszową powinno wypłacać się jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca, a naliczać na dzień nabycia do niej prawa lub na dzień jej wypłaty.

articleImage: Czy nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu nabycia do niej prawa? fot. Thinkstock

Jaki jest prawidłowy termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczycielowi, któremu w dniu 5 września 2018 r. upływa 25 lat pracy? Czy nagrodę wypłaca się w dniu nabycia do niej prawa, czyli 5 września 2018 r., czy też nagrodę należy wypłacić w ostatnim dniu miesiąca, w którym nabył do niej prawo? Jak prawidłowo obliczyć składniki zmienne wynagrodzenia, czyli nadgodziny nauczyciela? Jakie miesiące należy uwzględnić w obliczeniach:  ubiegły rok szkolny, to jest od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. w przypadku wypłaty 6 września 2018 r., czy też nadgodziny wypracowane w miesiącu wrześniu wypłacając nagrodę z dołu?

Odpowiedź
Nagrodę jubileuszową powinno wypłacać się jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca, a naliczać na dzień nabycia do niej prawa lub na dzień jej wypłaty (w zależności co jest korzystniejsze dla nauczyciela). Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw należy uwzględnić z miesięcy poprzedzających wrzesień.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania - dalej r.n.j., nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający go do tej nagrody.

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, nagroda jubileuszowa to składnik wynagrodzenia nauczyciela. W myśl art. 39 ust. 3 i ust. 4 KN wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Natomiast składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Nagroda jubileuszowa to składnik wynagrodzenia nauczyciela, który powinien zostać wypłacony z dołu w ostatnim dniu miesiąca (np. 30 września, 31 stycznia) lub w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy – w ostatnim dniu pracy.

Należy pamiętać, iż zgodnie z § 3 ust. 1 r.n.j. podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Odpowiednio zatem nagrodę powinno się wypłacić nauczycielowi w ostatnim dniu miesiąca. Natomiast podstawę nagrody obliczyć albo na dzień nabycia prawa do nagrody, albo na dzień jej wypłaty (w zależności co jest korzystniejsze dla nauczyciela).

Wysokość nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli - dalej r.w.e.p., ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (§ 2–§ 4 r.w.e.p.), czyli:
a) składniki stałe wypłaca się w wysokości należnej na dzień nabycia prawa do nagrody lub dzień jej wypłaty (w zależności, które wynagrodzenie jest wyższe);
b) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – oblicza się na podstawie przeciętnej miesięcznej liczby godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wyliczania nagrody oraz mnoży przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w dniu miesiącu obliczania tej nagrody.

W sytuacji zatem, gdy nagroda będzie wyliczana na dzień 30 września (lub 5 września) a wypłacana 30 września to - ujęte będzie wynagrodzenie ze składników zmiennych z miesięcy roku szkolnego poprzedzającego wrzesień.

Prawo oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2018/2019
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE