Czy organ prowadzący może powierzyć pełnienie funkcji dyrektora szkoły osobie, która nie została wytypowana w konkursie?

 Przeprowadzono konkurs na dyrektora szkoły, który nie został rozstrzygnięty, organ prowadzący powierzył jednak jednemu z uczestników tego konkursu pełnienie tej funkcji.

Czy może znowu powierzyć pełnienie tej funkcji tej osobie na kolejną kadencję czy powinien przeprowadzić konkurs?
 
articleImage: Czy organ prowadzący może powierzyć pełnienie funkcji dyrektora szkoły osobie, która nie została wytypowana w konkursie? fot. Thinkstock

Odpowiedź

W  treści pytania chodzi prawdopodobnie o:

- powierzenie stanowiska w sytuacji, gdy zostało ono uprzednio powierzone w trybie, o którym mowa w przepisach art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., na okres 5 lat, o którym mowa w przepisie art. 36a ust. 13 u.s.o.;
 
- przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący na kolejny okres – w myśl przepisów art. 36a ust. 14 u.s.o., po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.
Moim zdaniem – w sytuacji przedstawionej w pytaniu - kandydata na dyrektora należy wyłonić w drodze konkursu.
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 36a ust. 13 w związku z art. 36a ust. 1 i 2 u.s.o. odnosi się – moim zdaniem - wprost do kwestii przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, któremu uprzednio powierzono to stanowisko po wyłonieniu kandydata w drodze konkursu.
W szkołach i placówkach publicznych powierzenie stanowiska dyrektora w drodze konkursu jest kwestią kluczową i – co do zasady - obligatoryjne. Organ prowadzący nie może zatem odstąpić od zorganizowania i przeprowadzenia konkursu – z jedynym wyjątkiem, o którym mowa w art. 36a ust. 4u.s.o. - ustanowionym przez prawodawcę - [por. M. Pilich. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. ABC. Wolters Kluwer business. Wyd. 2. Warszawa 2008.]
Wyjątek ten stanowił podstawę powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na poprzedni okres w sytuacji, o której mowa w pytaniu.
W związku z tym pełnoprawną możliwość skorzystania z zastosowania przepisu art. 36a ust. 14 u.s.o., (który stanowi, że po upływie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okres) ma organ prowadzący szkołę publiczną, gdy zastosował uprzednio obligatoryjnie przyjęte postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata. Jest to uzasadnione również tym, że po kilkuletnim okresie, który upłynął od powierzenia stanowiska dyrektora bez rozstrzygnięcia konkursu zaistniały nowe okoliczności sprzyjające pozwalające na przeprowadzenie pełnego postępowania konkursowego.
W przeciwnym razie byłoby to zastosowanie "wyjątku w związku z zastosowanym wcześniej wyjątkiem" i nie byłoby wykładnią funkcjonalną przepisu prawnego spełniającą dyrektywę dotyczącą celu prawodawcy, jakim jest wyłonienie kandydata na dyrektora w drodze konkursu.
Ponieważ przepisy u.s.o. określają jednoznacznie warunki, zarówno powierzenia stanowiska dyrektora, każde inne rozwiązanie byłoby niewypełnieniem przepisów u.s.o. i mogłoby stanowić podstawę postawienia zarzutu i zwrócenia się do kuratora oświaty o zbadanie jego zasadności.
Dlatego też, w wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii można zwrócić się o zbadanie sprawy i zajęcie stanowiska do kuratora oświaty, który - zgodnie z kompetencjami określonym przepisem art. 31 ust. 1 pkt 5 lit. a u.s.o. - posiada ustawowe kompetencje organu II instancji, czyli wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych.
 
Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawo Oświatowe.