Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy podstawa do obliczenia nagrody jubileuszowej powinna ulec zmianie z powodu zmniejszenia się etatu nauczyciela?

Czy podstawa do obliczenia nagrody jubileuszowej powinna ulec zmianie z powodu zmniejszenia się etatu nauczyciela?

07.01.10
articleImage: Czy podstawa do obliczenia nagrody jubileuszowej powinna ulec zmianie z powodu zmniejszenia się etatu nauczyciela? fot. Thinkstock
Nauczycielowi należy się nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 15 stycznia 2010 r. Obecnie jest zatrudniony na pełen etat na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Nauczyciel ten wraca do pracy od 4 stycznia 2010 r., co spowoduje zmniejszenie etatu nauczyciela uprawnionego do nagrody do 1/2 etatu.
Od jakiego wynagrodzenia powinnam mu wypłacić nagrodę od połowy, czy całego etatu?
Czy istnieje możliwość wypłaty od wynagrodzenia dla całego etatu, które przysługuje mu do 3 stycznia 2010 r.?

Przy wyznaczaniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej nauczyciela wskazanego w pytaniu, składniki wynagrodzenia takie jak wynagrodzenie zasadnicze, dodatki - za wysługę lat, motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy oraz co do zasady funkcyjny, uwzględnić należy w wysokość takiej, w jakiej przysługiwać mu one będą w styczniu 2010 r. Jeżeli wypłata nagrody nastąpi później, to składniki te należy uwzględnić w wysokość należnej w dniu wypłaty, o ile będzie to dla nauczyciela korzystniejsze. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku, gdy w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej nauczyciel byłby zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowić musi wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody.
Zgodnie z § 3 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418), podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej nauczyciela jest wynagrodzenie miesięczne przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. W przypadku, gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zasady te uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) - dalej r.z.w. W świetle zawartych w nim rozwiązań, przy wyznaczaniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej nauczyciela uwzględnia się wymienione w § 1 r.z.w. składniki wynagrodzenia.
Składniki wynagrodzenia wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 r.z.w. uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody (w przypadku, gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia, uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody).
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu nabycia prawa do nagrody.
Składniki wynagrodzenia wskazane w § 1 ust. 1 pkt 4-6 r.z.w. oblicza się, dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody.

Łukasz Pater
Łukasz Pater 07.01.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE