Czy szkoły rzeczywiście są przygotowane na przyjęcie sześciolatków?

Czy szkoły rzeczywiście są przygotowane na przyjęcie sześciolatków?

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało 9 faktów związanych z przygotowywaniem szkół do przyjęcia sześciolatków.

1. Od 2009 r. gminy zostały zasilone kwotą prawie 1448 mln zł, z czego najwięcej zostało przeznaczonych ze środków unijnych - prawie 631,5 mln.

Z pozyskanych pieniędzy udało się wyremontować i doposażyć wiele sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach podstawowych.

"Program rządowy Radosna szkoła, na który w latach 2009-2011 wydatkowano 244 mln zł sprawił, że niemal 88% szkół podstawowych zostało wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Powstało 2024 zewnętrznych placów zabaw".

2. Cyklicznie poprawia się stan sanitarny w placówkach, na co wskazują systematycznie przeprowadzane kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W pierwszym półroczu 2012 roku według raportu PIP ponad 93% kontrolowanych szkół otrzymało oceną dobrą lub bardzo dobrą w przygotowaniu do przyjęcia sześciolatków.

3. Już ponad 80% szkół podstawowych bierze udział w programie Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III, w ramach którego nauczyciele przygotowują się do pracy z najmłodszymi i doskonalą swoje umiejętności pracy z uczniami. Jak podkreśla MEN "rosnące kompetencje nauczycieli i lepsze wyposażenie szkół to gwarancja kompleksowego rozwoju najmłodszych uczniów".

4. Od 2008 roku wzrasta liczba nauczycieli opiekujących się uczniami w świetlicy. Opieka świetlicowa jest coraz lepiej zorganizowana, a liczba etatów nauczycieli świetlicowych wzrosła o ponad 10% pomimo ogólnego niżu demograficznego.

5. Dzięki realizowanym w polskich szkołach programów żywnościowych: Szklanka Mleka i Owoce w szkole, mleko i przetwory mleczne spożywa 2,4 mln dzieci, natomiast na uruchomienie programu Owoce w szkole od 2009 roku wydano łącznie ok. 100 mln porcji owocowo-warzywnych. W 2012 roku z posiłków w szkołach podstawowych korzystało 40% uczniów.

6. "Od lat systematycznie spada liczba uczniów w klasach, w szczególności w szkołach podstawowych". W roku szkolnym 2011/2012 w klasie uczyło się średnio 18 uczniów. Zmniejszająca się liczba uczniów zdecydowanie wpływa na poprawę warunków nauki, a także podnosi poziom opieki ze strony nauczyciela.

7. Od 2009 do września 2012 roku systematycznie wzrastała liczba sześciolatków rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Jak wynika z badań CBOS z 2011 roku 80% rodziców uczniów, którzy rozpoczęli naukę jest zadowolonych z edukacji swoich dzieci. Dodatkowo badania TUNSS pokazały, że dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku sześciu lat lepiej czytają, piszą i liczą od swoich rówieśników, którzy pozostali w przedszkolu.

8. Dzięki nowej podstawie programowej nauczyciele chętniej stosują aktywne metody nauczania, tj. tworzenie sytuacji zadaniowych, ćwiczenia manipulacyjne, zabawy dydaktyczne czy wycieczki w teren. Współczesna szkoła stała się bardziej przyjazna dzieciom szczególnie tym najmłodszym. Aż 96% szkół umożliwia uczniom możliwość pozostawienia podręczników w szkole. Ponadto od pierwszej klasy dzieci uczą się języka obcego, mają zajęcie komputerowe, a przynajmniej raz w tygodniu korzystają z wyposażonych w profesjonalne oprogramowanie pracowni informatycznych.

"Szkoła zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka i dostosowanie metod pracy do tempa jego rozwoju".

9. Niż demograficzny, odczuwalny w Polsce od połowy lat 90. XX w. sprzyja obniżeniu wieku szkolnego i przyjęciu do szkół dodatkowego rocznika sześciolatków. "W szkole jest miejsce dla młodszych dzieci, a obniżenie wieku szkolnego będzie miało korzystny wpływ na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci nie tylko z powodu wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole, ale również zahamowania procesu likwidacji szkół spowodowanego niżem demograficznym".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 7 lutego 2013 r.

Data publikacji: 7 lutego 2013 r.