Strona główna » Wiedza » Aktualności » Dodatek stażowy dla każdej umowy oddzielnie

Dodatek stażowy dla każdej umowy oddzielnie

27.11.17

Rozstrzygając o prawie do dodatku stażowego, nauczycielowi należy wliczyć wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia. Z tym że, jeżeli ma kilka umów, to dla każdej oddzielnie - podkreśla Agnieszka Kosiarz w serwisie Lex/Prawo Oświatowe.

articleImage: Dodatek stażowy dla każdej umowy oddzielnie fot. Thinkstock

Nauczyciel emeryt zatrudniony jest na stanowisku urzędniczym w niepełnym wymiarze czasu pracy (pół etatu). Jednocześnie podejmuje pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela wychowania fizycznego również w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 9/18. Czy należy wypłacić nauczycielowi dodatek stażowy w drugim miejscu pracy?

Odpowiedź
Nauczycielowi należy wliczyć wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia w podstawnym miejscu pracy. Natomiast w dodatkowym musi sobie wypracować na nowo prawo do dodatku.

Stosownie do art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych pracownicy samorządowi uprawnieni są do dodatku za wieloletnią pracę po przepracowaniu 5 lat.
Wysokość dodatku stażowego wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta corocznie o 1%, aż do osiągnięcia 20%.
 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę pracownika niepedagogicznego placówki oświatowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jeżeli praca w danej placówce oświatowej stanowi dodatkowe zatrudnienie to do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. Oznacza to, że do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę z dodatkowego zatrudnienia pracownika nie wlicza się okresów zatrudnienia zaliczonych w podstawowym miejscu pracy, § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - dalej r.w.p.s.

Zatrudnienie dodatkowe to zatrudnienie realizowane przez pracownika pozostającego w tym samym czasie w drugim lub nawet w kilku stosunkach pracy. Jeden z tych stosunków pracy nazywa się podstawowym (podstawowe miejsce pracy wskazuje pracownik), a drugi i pozostałe- dodatkowym. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych nie zawierają regulacji pozbawiających pracownika niepedagogicznego placówki oświatowej prawa do dodatku stażowego w przypadku zatrudnienia na podstawie drugiej umowy o pracę w jednostce podlegającej samorządowi. Mając dwie odrębne umowy o pracę pracodawcy samorządowego pracownikowi przysługuje dodatek stażowy w każdej umowy o pracę, bowiem są to odrębne stosunki pracy. Natomiast w dodatkowym stosunku pracy pracownik musi sobie wypracować prawo do dodatku na nowo.

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat po przepracowaniu trzech lat. Dodatek przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20 %, art. 33 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela.

Pracownikowi należy wliczyć wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy. Natomiast w dodatkowym musi sobie wypracować na nowo prawo do dodatku – chyba, że posiada okresy zatrudnienia dodatkowego, które można wliczyć do tego stosunku pracy. Nauczyciel powinien wskazać, który stosunek pracy jest jego podstawowym zatrudnieniem.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE