Strona główna » Wiedza » Aktualności » Egzaminy zawodowe też na nowych zasadach

Egzaminy zawodowe też na nowych zasadach

29.08.17

Regulacje reformujące system oświaty wprowadzają kilka modyfikacji w formule egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zmiany znalazły się w ustawie Przepisy wprowadzające prawo oświatowe - pisze Bogusława Wojtczak w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Egzaminy zawodowe też na nowych zasadach fot. Thinkstock

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie to egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania odpowiednio wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wyksztalcenia średniego – również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (art. 3 pkt 21 u.s.o. zmieniony przez art. 15 pkt 3 lit. l p.w.p.o.). Zgodnie z art. 44zzzc ust. 1 ustawy o systemie oświaty. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych – w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego w komunikacie.
Dodano nowy zapis dotyczący egzaminu w technikum. Na podstawie art. 44zzzd ust. 1a u.s.o. w technikum zdający przystępuje do:
- części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trakcie nauki w technikum;
- części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ostatnim roku nauki w technikum.
W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką kształcenia w danym zawodzie lub wynikających ze względów organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie część praktyczna tego egzaminu po uzgodnieniu z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej może zostać przeprowadzona w roku szkolnym poprzedzającym ostatni rok nauki w technikum (art. 44zzzd ust. 1b u.s.o.).
Egzamin w zmienionej formule będą zdawali uczniowie i słuchacze, którzy od 1.09.2017 r. rozpoczną naukę w BS I stopnia oraz w szkole policealnej, a także na podstawie art. 302 ust. 1 p.w.p.o. uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 rozpoczną naukę w obecnym czteroletnim technikum. W latach następnych egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, na zasadach określonych w rozdziale 3b u.s.o. w nowym brzmieniu, będzie dotyczył uczniów i słuchaczy wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, także BS II stopnia, która rozpoczyna kształcenie od roku szkolnego 2020/2021.
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b u.s.o. w brzmieniu sprzed 26.01.2017 r. przystąpią uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w czteroletnim technikum, oraz uczniowie klas zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w BS I (art. 302 ust. 2 i 4 p.w.p.o.). Uczniowie czteroletniego technikum, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej i będą powtarzali naukę, przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z nowymi zasadami (art. 302 ust. 3 p.w.p.o.).
 

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej - PRENUMERTA rocznaWięcej w "Dyrektorze Szkoły", nr 8/2017>>

29.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE