Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Godziny dyrektorskie wlicza się do obowiązkowego pensum nauczyciela

Godziny dyrektorskie wlicza się do obowiązkowego pensum nauczyciela

20.09.12

W sytuacji, gdy zajęcia zostały przydzielone w ramach godzin dyrektorskich wchodzą do szkolnego planu nauczania i są godzinami płatnymi a zatem wliczają się również do obowiązkowego pensum nauczyciela.

articleImage: Godziny dyrektorskie wlicza się do obowiązkowego pensum nauczyciela fot. Thinkstock
Nauczycielka będzie realizować 16 godzin języka polskiego, jedną godzinę wychowawczą i jedną godzinę zajęć wyrównujących wiedzę (płatną, przydzieloną z godz. do dyspozycji dyrektora według "starej" ramówki). Druga nauczycielka jest w podobnej sytuacji - 16 godz. języka angielskiego, godz. wychowawcza i koło j. angielskiego również z godz. dyrektorskich płatnych.
Czy będą zatem miały pełny etat 18/18?
 
Jeżeli zajęcia wchodzą do szkolnego planu nauczania, to wliczają się do obowiązkowego pensum nauczyciela.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planach nauczania (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), obowiązującego w starszych klasach szkół, godziny do dyspozycji dyrektora przeznacza się na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,
3) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
4) realizację ścieżek edukacyjnych,
5) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,
6) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym,
7) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce lub zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, czyli tzw. godzin karcianych.
Zgodnie z powyższym przepisy rozporządzenia przewidują możliwość realizacji zajęć wyrównawczych lub rozwijających zainteresowania uczniów w ramach godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły, z tym, że zajęcia te w pierwszej kolejności powinny być realizowane w ramach godzin karcianych, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN lub w ramach czasu pracy nauczyciela (zadań statutowych). Jeśli jednak realizowane są w ramach godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły to wchodzą automatycznie do szkolnego planu nauczania i stają się zajęciami obowiązkowymi dla uczniów. Należy pamiętać, iż w związku z tym, iż ich liczba wynika z ramowych planów nauczania dla określonego etapu edukacyjnego powinny być przeznaczone dla danej klasy lub klas na określonym poziomie np. dla klasy Va lub klas V. Jeśli zajęcia zostaną włączone do szkolnego planu nauczania to nauczyciel realizuje je w ramach obowiązkowych zajęć, wynikających z pensum (w ramach pensum realizowane są zajęcia obowiązkowe edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze). Dlatego ważne jest, aby jak wskazano wyżej, zajęcia dodatkowe przydzielać w ramach godzin karcianych. Inaczej dochodzi do niesprawiedliwego podziału zadań nauczycieli np. jeden nauczyciel realizuje zajęcia wyrównawcze w ramach pensum (płatne), a inny w ramach godzin karcianych, (czyli czasu pracy).

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE