Strona główna » Wiedza » Aktualności » Informacje o urlopach dla poratowania zdrowia należy wpisać do świadectwa pracy

Informacje o urlopach dla poratowania zdrowia należy wpisać do świadectwa pracy

13.07.17

Informacje o wypłacie odprawy oraz wykorzystaniu urlopu dla poratowania zdrowia powinny zostać zamieszczone w świadectwie pracy - przypomina Joanna Lesińska w serwisie Lex Prawo Oświatowe.

articleImage: Informacje o urlopach dla poratowania zdrowia należy wpisać do świadectwa pracy fot. Thinkstock

Czy w świadectwie pracy dla nauczyciela w miejscu "wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy" wpisujemy informację o urlopach dla poratowania zdrowia i zawieramy informację o zasiłku na zagospodarowanie oraz czy umieszczamy informację o wypłacie odprawy w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne? Czy informacje te umieszczamy w innych punktach świadectwa pracy, a może nie ma konieczności ich umieszczać?

Odpowiedź
Informacje o wypłacie odprawy oraz wykorzystaniu urlopu dla poratowania zdrowia powinny zostać zamieszczone w świadectwie pracy. Natomiast adnotacja o wypłacie zasiłku na zagospodarowanie jest zbędna, gdy upłynął już ustawowy termin jego wypłaty.
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy – dalej r.ś.p. w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy. Wzór świadectwa pracy przewiduje podanie takich informacji w ustępie 6 pkt 12 dokumentu. Ponieważ odprawa emerytalno – rentowa z art. 87 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189) - dalej KN,wypłacana nauczycielowi m.in. w przypadku przejścia na świadczenie kompensacyjne, ma jednorazowy charakter (uchwała Sądu Najwyższego z 18.03.2010 r., II PZP 1/10), jej otrzymanie przez nauczyciela powinno zostać odnotowane w ustępie 6 pkt 12 świadectwa pracy jako informacja niezbędna do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy, gdyż w razie ponownego podjęcia i zakończenia zatrudnienia, nie będzie ponownie przysługiwała nauczycielowi. Analogicznie, ponieważ art. 73 ust. 8 KN stanowi, że łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat, informacja o wymiarze urlopu u dotychczasowego pracodawcy ma znaczenie do ustalenia uprawnień nauczyciela ze stosunku pracy, a w związku z tym powinna zostać zamieszczona w ustępie 6 pkt 12 świadectwa pracy. Z uwagi na jednorazowy charakter zasiłku na zagospodarowanie, gdy zakończeniu ulega zatrudnienie nauczyciela, co do którego jeszcze nie upłynął maksymalny termin wypłaty zasiłku (rok od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego – art. 61 ust. 2 KN), a świadczenie zostało pobrane, również ta informacja powinna się znaleźć w świadectwie pracy w ustępie 6 pkt 12. Natomiast jeśli ustawowy termin wypłaty zasiłku już upłynął, co oznacza że nauczyciel nie może się ubiegać o świadczenie ze stosunku pracy, nie trzeba dokonywać adnotacji w świadectwie pracy,

Joanna Lesińska 13.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE