Strona główna » Wiedza » Aktualności » Inne formy wychowania przedszkolnego

Inne formy wychowania przedszkolnego

10.07.08
Wychowanie przedszkolne ma na celu wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w początkowych latach jego życia, kształtowanie jego umiejętności intelektualnych i społecznych, a przede wszystkim wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole. Do niedawna wychowanie przedszkole mogło być realizowane tylko w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Od dnia 1 stycznia 2008 r. wychowanie przedszkolne może być prowadzone również w innych formach. Możliwość prowadzenia edukacji przedszkolnej w innych niż przedszkole czy oddział przedszkolny, formach wychowania przedszkolnego reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38), zmienione ostatnio rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r.
articleImage: Inne formy wychowania przedszkolnego fot. Thinkstock
Formy realizacji wychowania przedszkolnego

Wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jest skierowane do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obecnie, wychowanie przedszkolne może być realizowane w:
1) przedszkolu;
2) oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;
3) innych formach wychowania przedszkolnego.

Podstawowymi formami realizacji wychowania przedszkolnego są: przedszkole oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej. Natomiast inne formy wychowania przedszkolnego są formami uzupełniającymi sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i mogą być tworzone tylko w przypadkach gdy jest to uzasadnione warunkami demograficznymi i geograficznymi (np. w pobliżu nie ma przedszkola). Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu możliwie najbliższym ich miejscu zamieszkania.

Zgodnie z § 1 ust. 1 wymienionego na wstępie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r., wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach wychowania przedszkolnego:
1) zespołach wychowania przedszkolnego;
2) punktach przedszkolnych.

Obie wymienione wyżej formy różnią się przede wszystkim częstotliwością prowadzonych w nich zajęć wychowania przedszkolnego. W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia są prowadzone tylko w niektóre dni tygodnia. Dni te ustala organ prowadzący. W punkcie przedszkolnym natomiast zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespole wychowania przedszkolnego i w punkcie przedszkolnym ustala organ prowadzący, mając na względzie fakt, że minimalny dzienny wymiar godzin zajęć, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy powinien wynosić 3 godziny. Natomiast minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć powinien wynosić 12 godzin.

Zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i w punkcie przedszkolnym, istnieje obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.). Trzeba przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, nauczanie i wychowanie w zespole lub w punkcie może odbywać się w zakresie całej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, bądź w zakresie wybranej części tej podstawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub w zakresie wybranej części tej podstawy w publicznym zespole wychowania przedszkolnego lub punkcie przedszkolnym jest bezpłatne. Zajęcia w zespołach oraz w punktach prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli, zatrudniani w przedszkolach lub szkołach podstawowych prowadzonych przez właściwą gminę (art. 14a ust. 6 ustawy o systemie oświaty). Kwalifikacje te określa § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288, z późn. zm.). Nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie ma obowiązek realizować program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej podstawy.

Publiczna forma wychowania przedszkolnego przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (art. 6 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Do zespołu wychowania przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat (art. 14a ust. 5 ustawy o systemie oświaty). Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole oraz w punkcie ustala organ prowadzący. Należy zauważyć, iż do zespołu i punktu nie przyjmuje się dzieci 6-letnich, które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne może odbywać się tylko w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Warunki tworzenia zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r., zajęcia w zespole wychowania przedszkolnego lub w punkcie przedszkolnym mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Liczba dzieci w grupie jest uzależniona przede wszystkim od posiadanych warunków lokalowych oraz od tego, ilu rodziców w okolicy jest zainteresowanych wychowaniem przedszkolnym dzieci. Utworzenie zespołu lub punktu możliwe jest tylko po spełnieniu określonych warunków. W wyniku czerwcowej nowelizacji ww. rozporządzenia, określono warunki, jakie powinien spełniać lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia wychowania przedszkolnego w ramach zespołu lub punktu. W świetle nowego brzmienia § 4 rozporządzenia, warunkiem utworzenia zespołu lub punktu jest:
- uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
- wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy.

Ponadto lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia wychowania przedszkolnego, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w innym budynku lub jego części, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
1) lokal będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;
2) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;
3) lokal został wyposażony w:
a) co najmniej trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia wnętrz,
b) gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg.

Z kolei sam lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia wychowania przedszkolnego, musi spełniać następujące warunki:
1) powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu od 3 do 5 dzieci musi wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m2, jeżeli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5 m2, jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;
2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
3) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
4) podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
5) w pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
6) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
7) jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym, że:
a) jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,
b) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,
c) dopuszcza się możliwość korzystania przez personel z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,
d) temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40°C;
8) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
9) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej (np. wieszaki, szafki);
10) jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
11) pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;
12) meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
13) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
14) zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
15) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;
16) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
17) apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

W wyniku czerwcowej nowelizacji rozporządzenia wprowadzono również przepis nakładający na nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole wychowania przedszkolnego lub punkcie przedszkolnym oraz na inne osoby wykonujące pracę w zespole lub punkcie obowiązek posiadania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Powyższy obowiązek nałożono również na inne osoby uczestniczące w zajęciach prowadzonych w ramach zespołu lub punktu (rodziców i innych pełnoletnich członków rodziny).

W zespole wychowania przedszkolnego i w punkcie przedszkolnym, podobnie jak w przedszkolu, zadania wychowawcze i edukacyjne realizowane są we współpracy z rodzicami dzieci. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia, rodzice lub inni pełnoletni członkowie rodzin upoważnieni przez rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach zespołu lub punktu. Ponadto nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie obowiązany jest współpracować z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez:
1) korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
2) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w zespole lub punkcie w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć zespołu lub punktu. W dzienniku zajęć wpisuje się nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć należy odnotowywać również obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciel ma obowiązek potwierdzić podpisem w dzienniku zajęć przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym dniu.
Monika Tutka 10.07.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE