Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?

08.04.10
articleImage: Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy? fot. Thinkstock
Nauczyciel zatrudniony od 1 września 2008 r. w niepełnym wymiarze dostarczył świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia, według których naliczono dodatek stażowy. Obecnie złożył oświadczenie, że nasza szkoła jest dla niego dodatkowym miejscem pracy i łączny wymiar czasu pracy w obydwu szkołach przekracza obowiązkowe pensum.
Jak należy w związku z tym naliczać dodatek za staż pracy w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?

Nadmieniam, że nauczyciel pracował w naszej szkole od 1989 r. do 1999 r. (było to jego główne miejsce pracy).
Czy od osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin żądać oświadczenia określającego, które miejsce pracy jest dla nauczyciela główne a które dodatkowe?
Jak wynika z przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) - dalej r.m.w.n.:
1) jeżeli nauczyciel w tym samym roku jednocześnie pracuje w dwóch szkołach to, nie można zaliczać tego okresu jako dwóch lat pracy, uprawniających do dodatku w jednej czy też w drugiej szkole,
2) jeżeli nauczyciel pozostaje w stosunku pracy jednocześnie w dwóch (kilku) szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy,
3) w przypadku gdy nauczyciel pozostaje w stosunku pracy w dwóch (kilku) szkołach, jednak w łącznym wymiarze przekraczającym obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć - prawo do dodatku za wysługę lat przysługuje według zasad ogólnych tj. okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się wtedy odrębnie dla każdego stosunku pracy. W dodatkowym miejscu pracy nie wlicza się zakończonych okresów zatrudnienia, które zostały już zaliczone do okresów uprawniających do tego dodatku w podstawowym miejscu pracy. Wówczas dodatek za wysługę lat jest wypłacany w podstawowym miejscu pracy, stosownie do wypracowanego wskaźnika procentowego i wymiaru zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy. W dodatkowym miejscu pracy nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat zgodnie z art. 33 ust. 1 KN, czyli dopiero w czwartym roku pracy.
4) przepisy KN nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem "podstawowe miejsce pracy".
W tej sytuacji należy uznać, że jest nim szkoła, którą nauczyciel wskaże jako podstawowe miejsce pracy.
Okres zatrudnienia, o którym stanowi r.m.w.n. to okres wykonywania pracy w ramach stosunku pracy. Dyrektor szkoły ma prawo żądać od nauczyciela przedłożenia świadectw pracy ze wszystkich poprzednich miejsc pracy. Podstawę prawną dla takiego żądania stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) - dalej r.d.p. W świetle § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 r.d.p. pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie.
Należy zauważyć zatem, iż świadectwa pracy nie muszą być jedynymi dokumentami, które nauczyciel może przedstawić w celu potwierdzenia wcześniejszych okresów zatrudnienia. Przepis wskazuje na - inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia - nie określając jednak, jakie inne dokumenty nauczyciel może przedstawić dyrektorowi szkoły, aby udowodnić okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W tej sytuacji należy przyjąć, że to dyrektor szkoły musi podjąć samodzielnie decyzję, czy przedstawiony przez nauczyciela dokument potwierdzający okresy zatrudnienia uzna za wystarczający.
Dla przykładu, w przypadku, gdy nauczyciel pracuje jednocześnie w dwóch szkołach i z uwagi na niezakończone okresy zatrudnienia nie może przedstawić dyrektorowi jednej ze szkół świadectwa pracy w celu ustalenia uprawnień do dodatku za wysługę lat dyrektor szkoły powinien zobowiązać nauczyciela do złożenia na piśmie oświadczenia w sprawie pozostawania (niepozostawania) w zatrudnieniu w innych szkołach. Odpowiedzialność za ewentualne podanie informacji o zatrudnieniu, niezgodnych ze stanem faktycznym ponosi wówczas nauczyciel. Jeżeli nauczyciel podałby nieprawdziwe informacje z tego powodu może ponieść nawet odpowiedzialność karną za wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej, jeśliby w wyniku podania nieprawdziwych danych nauczyciel otrzymał większy niż należny dodatek za wysługę lat. W oświadczeniu składanym przez nauczyciela w sprawie pozostawania w stosunku pracy nauczyciel również powinien wskazać, która szkoła jest dla niego podstawowym miejscem pracy. Tego rodzaju oświadczeń dyrektor szkoły może żądać od wszystkich nauczycieli na początku każdego nowego roku szkolnego. W tym celu możliwe jest przygotowanie w szkole wzoru takiego dokumentu.

Urszula Kołowska
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE