Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak przygotować informację o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania?

Jak przygotować informację o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania?

03.02.11
articleImage: Jak przygotować informację o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania? fot. Thinkstock
Jeżeli stosunek z nauczycielem kontraktowym Y nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania, to dyrektor powinien dołączyć do akt osobowych pracownika jakąś nową umowę, czy wystarczy akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego?
Jeżeli potrzebny jest nowy dokument umowy, to bardzo proszę o podanie wzoru takiego pisma.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego - o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN. W szczególności muszą być spełnione warunki zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6 KN. Na podstawie art. 10 ust. 5b KN - przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.
Przekształcenie stosunku pracy następuje z mocy prawa w momencie wskazanym ustawą, a więc niezależnie od czynności podjętych przez pracodawcę. W sposób wyraźny ustawodawca odróżnił więc informację o przekształceniu stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 5a pkt 1 KN, od aktu mianowania, o którym mowa w art. 13 KN. Akt mianowania wskazuje moment nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania z dniem w nim określonym, a jeżeli tego dnia nie określono - z dniem doręczenia tego aktu. W przypadku przekształcenia skutek nie następuje z datą wskazaną w akcie mianowania lub z dniem doręczenia tego aktu, lecz z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego (art. 10 ust. 5a pkt 1 KN). Ponadto należy zauważyć, że akt mianowania jest podstawą nawiązania (sic!) stosunku pracy, zaś informacja o przekształceniu nie jest źródłem nowego stosunku pracy, lecz jedynie potwierdzeniem jego zmiany (zmianą statusu prawnego).
Z tego względu należy stanąć na stanowisku, że jedynym obowiązkiem jaki obciąża dyrektora szkoły w związku z uzyskaniem przez nauczyciela stopnia nauczyciela mianowanego w trakcie zatrudnienia, jest potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy z mocy prawa w formie informacji o przekształceniu, o której mowa w art. 10 ust. 5a pkt 1 KN.

Uwagi

pieczęć pracodawcy, miejscowość, data
....................................................
Pan/Pani* .........................................................
..............................................................
INFORMACJA
O PRZEKSZTAŁCENIU UMOWY O PRACĘ W STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE MIANOWANIA
Na podstawie art. 10 ust. 5b w zw. z art. 10 ust. 5a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) informuję, że w związku z wystąpieniem wszystkich przesłanek zatrudnienia na podstawie mianowania art. 10 ust. 5 ww. ustawy oraz uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu..., stosunek pracy z dnia ... nawiązany na podstawie umowy o pracę, w dniu ... przekształcił się w stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania.
...............................
Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Informacje dodatkowe:
Uprawnienia i obowiązki Pana/Pani* wynikające ze stosunku pracy, określa ww. ustawa oraz akty wykonawcze wydanej na jej podstawie, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami – Kodeks Pracy.
Przysługiwać Panu/Pani* będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od poziomu wykształcenia i stopnia awansu, a ponadto dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatkowo odpłatne zajęcia – w zależności od pełnionej funkcji, stanowiska, przydziału zajęć, warunków i wyników pracy oraz kwalifikacji specjalistycznych.

Krzysztof Lisowski


Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE