Strona główna » Wiedza » Aktualności » Jak wygląda przykład informacji dotyczący warunków zatrudnienia jaką pracodawca powinien przedłożyć nauczycielowi nauczania indywidualnego?

Jak wygląda przykład informacji dotyczący warunków zatrudnienia jaką pracodawca powinien przedłożyć nauczycielowi nauczania indywidualnego?

01.04.10
Proszę o podanie przykładu informacji, jaką pracodawca powinien przedłożyć, na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., nauczycielowi nauczania indywidualnego zatrudnionemu w szkole feryjnej w wymiarze 2/18 w okresie od 15 lutego do 25 czerwca 2010 r.?
articleImage: Jak wygląda przykład informacji dotyczący warunków zatrudnienia jaką pracodawca powinien przedłożyć nauczycielowi nauczania indywidualnego? fot. Thinkstock
Proponuję poniższy zapis:
"Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że:
1) w myśl art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, tygodniowy czas Pani pracy nie może przekroczyć 5 godzin, przy czym obowiązuje Panią tygodniowa obowiązkowa liczba godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze 2/18;
2) zgodnie z art. 38, art. 39 ust. 3-4 i art. 40 KN, nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 KN. Prawo do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy;
3) w myśl art. 64 ust. 4, art. 65 i 66 ust. 2 KN, nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni;
4) na podstawie art. 33 1 k.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony na zastępstwo wynosi 3 dni lub na podstawie art. 30 § 1 pkt 4 k.p., umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta;
5) nie jest Pani objęta układem zbiorowym pracy;
6) na podstawie art. 42 ust. 7a pkt 1 KN, zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, z wyłączeniem zajęć i czynności realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć;
7) obowiązuje Panią sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.)"

Monika Jabłońska
Lex/Oswiata 01.04.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Obrazek do artykułu: Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Edukacja nie jest własnością ministra ani ZNP; ta sprawa dotyczy wszystkich - powiedział w środę prezes ZNP Sławomir Broniarz przed spotkaniem z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą. Wyraził zadowolenie, że Pierwsza Dama zgodziła się porozmawiać... Więcej

 • Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Obrazek do artykułu: Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Minister edukacji Anna Zalewska, pytana o kampanię edukacji seksualnej #sexedpl, zaprosiła jej inicjatorkę i modelkę Anję Rubik do MEN. Zapraszam Anję Rubik, przeczytamy podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie - powiedziała w środę... Więcej

 • Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Obrazek do artykułu: Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne; dzięki niej budowane są relacje rodzinne i rodzice mają wpływ na wychowywanie własnych dzieci - przekonywali we wtorek uczestnicy debaty poświęconej edukacji domowej, która odbyła się... Więcej

 • Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Obrazek do artykułu: Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym i wsparcie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym to cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej "Myśl pozytywnie", którą we wtorek zainaugurowano we... Więcej

 • Więcej osób uczy dzieci w domu

  Obrazek do artykułu: Więcej osób uczy dzieci w domu

  Rośnie liczba rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową. Choć to wciąż niewielki odsetek całości, liczba osób, które wybrały edukację domową, wzrosła o 26 proc. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE