Strona główna » Wiedza » Aktualności » Jak wygląda przykład informacji dotyczący warunków zatrudnienia jaką pracodawca powinien przedłożyć nauczycielowi nauczania indywidualnego?

Jak wygląda przykład informacji dotyczący warunków zatrudnienia jaką pracodawca powinien przedłożyć nauczycielowi nauczania indywidualnego?

01.04.10
Proszę o podanie przykładu informacji, jaką pracodawca powinien przedłożyć, na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., nauczycielowi nauczania indywidualnego zatrudnionemu w szkole feryjnej w wymiarze 2/18 w okresie od 15 lutego do 25 czerwca 2010 r.?
articleImage: Jak wygląda przykład informacji dotyczący warunków zatrudnienia jaką pracodawca powinien przedłożyć nauczycielowi nauczania indywidualnego? fot. Thinkstock
Proponuję poniższy zapis:
"Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że:
1) w myśl art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, tygodniowy czas Pani pracy nie może przekroczyć 5 godzin, przy czym obowiązuje Panią tygodniowa obowiązkowa liczba godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze 2/18;
2) zgodnie z art. 38, art. 39 ust. 3-4 i art. 40 KN, nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 KN. Prawo do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy;
3) w myśl art. 64 ust. 4, art. 65 i 66 ust. 2 KN, nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni;
4) na podstawie art. 33 1 k.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony na zastępstwo wynosi 3 dni lub na podstawie art. 30 § 1 pkt 4 k.p., umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta;
5) nie jest Pani objęta układem zbiorowym pracy;
6) na podstawie art. 42 ust. 7a pkt 1 KN, zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, z wyłączeniem zajęć i czynności realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć;
7) obowiązuje Panią sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.)"

Monika Jabłońska
Lex/Oswiata 01.04.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE