Strona główna » Wiedza » Aktualności » Jakie dowody trzeba przedstawić, aby praca w gospodarstwie zaliczała się do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Jakie dowody trzeba przedstawić, aby praca w gospodarstwie zaliczała się do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

30.08.12

Jeżeli nie istnieją dokumenty, które dowodzą, że pracownik pracował w gospodarstwie rodziców w charakterze domownika, za dowód mogą służyć zeznania przynajmniej dwóch świadków. 

articleImage: Jakie dowody trzeba przedstawić, aby praca w gospodarstwie zaliczała się do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej? fot. Thinkstock

Pracownik przedłożył zaświadczenie z 2000 r. wystawione przez urząd gminy stwierdzające, że rodzice pracownika byli właścicielami gospodarstwa rolnego oraz zeznanie dwóch świadków (druk ZUS Rp-8) potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców (własnoręczność podpisów świadków potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika).
Czy są to wystarczające dokumenty do zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej?
Czy pracownik powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd gminy?

Z informacji zawartych w pytaniu można wnioskować, iż pracownik nigdy nie prowadził własnego gospodarstwa rolnego, nie pracował w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka, ani też nie przejął gospodarstwa rolnego rodziców czy też teściów. Tym samym wliczenie mu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy - okresów pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, uzależnione jest od uznania czy po dniu 31 grudnia 1982 r. pracował on w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika.
Jeżeli właściwy urząd gminy nie dysponuje dokumentami pozwalającymi na wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym - okresy te mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w danym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo.
Ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu wynika, iż najprawdopodobniej urząd gminy nie dysponuje stosownymi dokumentami, dlatego też pracownik urzędu gminy odebrał od świadków zeznania.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) – dalej u.o.w.o.p., do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, wlicza się:
1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
W okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r. pojęcie domownika definiował art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.). W myśl przedmiotowego art. za domownika uznaje się osobę, która łącznie spełniała pięć warunków:
- była członkiem rodziny rolnika lub inną osobą pracującą w gospodarstwie rolnym,
- pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem,
- ukończyła 16 rok życia,
- nie podlegała obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów,
- praca w gospodarstwie rolnym stanowiła jej główne źródło utrzymania.
Dookreślenie ww. warunków zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). W myśl § 2 przedmiotowego rozporządzenia przy ustalaniu obowiązku ubezpieczenia domowników uznaje się, że:
1) domownik pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
2) praca domownika w gospodarstwie rolnym stanowi jego główne źródło utrzymania, jeżeli nie osiąga on dochodów z innych źródeł w wysokości przekraczającej miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce uspołecznionej,
3) praca domownika w gospodarstwie rolnym nie stanowi głównego źródła utrzymania, jeżeli:
- domownik kształci się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej
albo
- rolnik udowodni, że domownik jest inwalidą I lub II grupy albo III grupy, jeżeli jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
4) nie uznaje się za domownika osoby nie będącej członkiem rodziny rolnika, jeżeli z charakteru wykonywanej przez nią pracy wynika, że powinna być ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Od dnia 1 stycznia 1991 r. pojęcie domownika definiuje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). W myśl art. 6 pkt 2 przedmiotowego aktu przez domownika rozumieć należy osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
W zależności od tego czy okresy pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika przypadają przed dniem 1 stycznia 1991 r., czy też po tym dniu, przy zaliczaniu tych okresów do stażu pracy stosujemy odpowiednio definicję domownika zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin lub ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Zgodnie z art. 3 u.o.w.o.p. zaświadczenie potwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym można uzyskać w urzędzie gminy na terenie której leży gospodarstwo. Jeżeli urząd gminy nie dysponuje dokumentami umożliwiającymi wydanie takiego zaświadczenia okresy pracy w gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne. Zeznania te mogą być odebrane przez pracownika urzędu gminy. Pracownik może przedstawiać również inne dowody na okoliczność pracy w gospodarstwie w charakterze domownika. Ocena przedstawionych przez pracownika dowodów każdorazowo należy do pracodawcy. W przypadku odmowy wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z powództwem o uznanie jego roszczeń do uprawnień pracowniczych, których nabycie warunkowane jest odpowiednio długim stażem pracy.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>
Szczegółowy komentarz dotyczący nagród jubileuszowych opublikowano tutaj>>

Kwestia nagród jubileuszowych w kontekście nauczycieli przedszkoli będzie jednym z głównych tematów wrześniowego numeru kwartalnika "Przed Szkołą". Informacje o prenumeracie dostępne tutaj>>

 

Łukasz Pater 30.08.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE