Strona główna » Wiedza » Jakie kompetencje ma inspektor oświaty w organie prowadzącym?

Jakie kompetencje ma inspektor oświaty w organie prowadzącym?

02.11.17

Przeczytaj odpowiedź eksperta LEX Prawo Oświatowe.

Odpowiedź

Zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności inspektora ds. oświaty ustala na podstawie regulaminu organizacyjnego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej p.o., organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej oraz obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Zadania te wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa stosownie do zapisu art. 29 ust. 1 pkt 2 p.o. Na podstawie zapisu art. 29 ust. 1 pkt 6 p.o. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 p.o., wykonują odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
Przy posługiwaniu się art. 10 ust. 7 p.o. należy stosować tę normę łącznie z art. 34a u.s.o., określającą zakres nadzoru nad działalnością szkoły.

Na podstawie art. 57 p.o. w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 p.o. wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa sprawują nadzór nad działalnością prowadzonej szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Nadzorowi temu podlega w szczególności:

– prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

– przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

– przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

W myśl zapisu art. 57 ust. 3 p.o. czynności nadzorcze realizowane są poprzez prawo :
– wstępu do szkół i placówek,
– wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy,
– wydawania dyrektorom szkół i placówek zaleceń wynikających z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 57 ust. 4 p.o.).
Przepis art. 58 p.o. stanowi, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w p.o.

Bożena Barszczewska
 

Prawo oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE