Strona główna » Wiedza » Aktualności » Kurs i niekaralność - wymogi wobec kierownika wypoczynku

Kurs i niekaralność - wymogi wobec kierownika wypoczynku

26.06.18

Zasady organizowania wypoczynku szczegółowo reguluje ustawa o systemie oświaty. Określa ona m.in. kwalifikacje kierownika wypoczynku. Musi on skończyć kurs i przedstawić zaświadczenie o niekaralności - przypomina Małgorzata Drogosz w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Kurs i niekaralność - wymogi wobec kierownika wypoczynku fot. Thinkstock

Wypoczynek organizowany jest w okresie wolnym od zajęć szkolnych w formie np. kolonii, półkolonii, zimowisk, obozów bądź biwaków odbywających się zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kwalifikacje kierownika wypoczynku

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
- nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi bądź zakazu przebywania w określonych środowiskach czy miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania do określonych osób albo opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
- ukończyła 18 lat,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- ukończyła kurs na kierownika wypoczynku,
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.
 

Kurs nie zawsze wymagany

Aby potwierdzić swoją niekaralność, kandydat zarówno na kierownika, jak i wychowawcę wypoczynku powinien przedstawić organizatorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego (zachowuje ona ważność przez 12 miesięcy od dnia wydania), a jeśli jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów przewidujących warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (np. nauczyciel), składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności.

Warunek ukończenia kursu nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, a także instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Polsce, lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (art. 92p ust. 4 u.s.o.).

Dyrektor Szkoły Więcej w "Dyrektorze Szkoły" nr 6/2018>>

26.06.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE