Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach - omówienie rozporządzenia

Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach - omówienie rozporządzenia

27.05.13

Od 1 września 2013 r. ulega zmianie część przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego. Nowe zasady przeprowadzania kontroli w szkołach mają ograniczyć biurokrację.

articleImage: Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach - omówienie rozporządzenia fot. Thinkstock

Istotne uzupełnienie § 18 ust. 6 r.n.p. pozwala na elastyczne ustalenie terminu rozpoczęcia ewaluacji – w przypadku „zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie planowej ewaluacji zewnętrznej".
Ważnym elementem wspomagania, jako formy nadzoru pedagogicznego (czytaj – sugestii powszechnego wykorzystania wyników ewaluacji) jest obowiązek organu sprawującego nadzór pedagogiczny do przygotowania i upublicznienia analiz wyników ewaluacji i kontroli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, promowania ewaluacji jako źródła wiedzy i doświadczeń – w procesie doskonalenia pracy szkół i placówek oraz organizowania konferencji i narad dyrektorów (§ 17 r.n.p.).
W rozporządzeniu wyodrębniono planowanie nadzoru (§ 18 r.n.p.), określając jego zawartość:
– zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach (w odniesieniu do obszarów o których mowa w § 7 r.n.p.);
– tematykę kontroli planowanych w szkołach i placówkach oraz przekazania w tej sprawie stosownych zawiadomień. Zastrzeżone zostały szczególne warunki wykonania tego zadania w roku szkolnym 2009/2010.
Przepisy § 20 r.n.p. dotyczą ewaluacji i kontroli wewnętrznej (w odniesieniu do wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4 lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności) prowadzonych przez dyrektora szkoły lub placówki. Istotnym jest wyeksponowanie motywowania do doskonalenia i rozwoju zawodowego jako formy wspomagania (§ 20 ust. 2 pkt 3 r.n.p.). Dodatkowo, choć pośrednio (§ 20 ust. 3 r.n.p.) wprowadzono – jako formę nadzoru - obserwację prowadzonych przez nauczyciela zajęć.
Dalej, określone są: zawartość planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki oraz termin jego prezentacji i przedstawienia wyników i wniosków.
Istotnym novum jest to, że w urzędach obsługujących ministrów, którzy zgodnie z ustawą o systemie oświaty wykonują zadania nadzoru pedagogicznego proponuje się rezygnację z dotychczasowych stanowisk: dyrektora i zastępca dyrektora departamentu, radcy ministra, naczelnika wydziału.
Rozporządzenie zakłada, że w kuratoriach oświaty oraz urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny i podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych, na stanowisku wizytatora do spraw ewaluacji oprócz kwalifikacji pedagogicznych wymaganych do zatrudnienia na stanowisku wizytatora, dodatkowo wymagane będzie ukończenie doskonalenia zawodowego z zakresu ewaluacji, organizowanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (§ 23 ust. 3 r.n.p.). Stanowiska takie to: wizytator, starszy wizytator (we wszystkich urzędach wymienionych w rozporządzeniu) i główny wizytator (w urzędach i organach centralnych). Siłą rzeczy, wizytatorzy, którzy ukończą doskonalenie zawodowe z zakresu ewaluacji staną się wizytatorami – ewaluatorami.
Warto zauważyć, że przyszły wizytator nie musi posiadać stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a decydują o jego kwalifikacjach - przede wszystkim - wykształcenie, staż pracy pedagogicznej, ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, staż na stanowisku kierowniczym (§ 23 ust. 2 r.n.p.).
Najnowsza nowelizacja wprowadza przepisy szczególne – do realizacji w b.r. szkolnym – dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz przygotowania dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – w terminie do 15 czerwca 2013 r. - przez kuratorów oświaty wyników i wniosków sprawowania nadzoru pedagogicznego za okres od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.
Należy zwrócić uwagę, że niektóre przepisy rozporządzenia wchodzą w życie 14 czerwca 2013 r., a przepisy związane bezpośrednio z planowaniem i realizacją zadań nadzoru pedagogicznego w przyszłym roku szkolnym (§ 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, 6, 13-14 oraz 16) wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.

Nowe rozwiązania ograniczą niewątpliwie szereg czynności administracyjnych i proceduralnych. Nie ograniczą – moim zdaniem – obszerności dokumentów dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania działań podejmowanych w ramach nadzoru pedagogicznego. Wielkie zadanie czeka nadal tych, którzy opracują i wdrożą wzory i „ramówki" w tym zakresie. Pociąga to ryzyko, że nie wszystko zrobimy dobrze, że nie do końca zrozumiemy i odczytamy intencję pracodawcy.
W związku z wdrożeniem rozporządzenia założenie, że - w znacznym stopniu - zwiększy się autonomię szkół lub że przyczyni się ono do poprawy jakości ich pracy oraz zwiększy szanse edukacyjne wszystkich uczniów, nie zawiera rzeczowej argumentacji. Nadal – moim zdaniem – ocena praktycznych skutków regulacji nadzoru pedagogicznego opisanego przepisami rozporządzenia – pozostaje zadaniem otwartym, a tworzenie przepisów regulujących tę i inne kwestie funkcjonowania systemu oświaty i jego jednostek – będzie leżeć bardziej w sferze przygotowania zadań teoretycznych niż praktycznych kompetencji.

Polecamy: Posłowie opozycji: kuratorzy powinni odzyskać uprawnienia z zakresu nadzoru pedagogicznego

Polecamy książkę: Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie

Przejdź do strony artykułu: « »
Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE