Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe rozporządzenia już obowiązują - kalendarium zmian w prawie 2017/2018

Nowe rozporządzenia już obowiązują - kalendarium zmian w prawie 2017/2018

03.09.17

Rok szkolny 2017/2018 przyniesie wiele zmian w przepisach oświatowych. Reforma oświaty pociąga za sobą konieczność wymiany większości rozporządzeń, które dostosowane zostają do nowego systemu oświaty.

articleImage: Nowe rozporządzenia już obowiązują - kalendarium zmian w prawie 2017/2018 fot. Thinkstock

Indywidualne nauczanie na nowych zasadach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616). Większość zmian dostosowuje przepisy do nowej struktury szkolnictwa.

Istotną zmianą jest uchylenie przepisu wprowadzającego możliwość realizacji części zajęć na terenie szkoły lub przedszkola, w sytuacjach gdy orzeczenie dopuszcza taką alternatywę (stosowany będzie nadal jedynie wobec uczniów z orzeczeniem wydanym przed 1.09.2017 r. i tylko do czasu wskazanego w orzeczeniu). Natomiast dodany został przepis pozwalający na wniosek opiekunów ucznia zawiesić indywidualne nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym poprawę stanu zdrowia – w tym czasie uczeń będzie uczęszczał do szkoły na normalnych zasadach.

Bez zmian pozostał przepis zobowiązujący do organizowania uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym różnych form uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły. Przepisy wymagają, by orzeczenie precyzyjnie określało ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka.

Nowe wymagania ws. szkół i placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Przepisy dotyczą wszystkich placówek i szkół, w tym oczywiście również niepublicznych. Spełnienie wymagań będzie badane w trybie nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji.

Zmian dokonano m.in. w wymaganiu: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Punkt ten dotychczas zawierał zapis o działaniach antydyskryminacyjnych, nowy akt prawny kładzie natomiast nacisk na bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości, świadomości narodowej i kulturowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dostosowana do potrzeb ucznia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) obowiązuje od 1 września 2017 r.

Największą nowością jest wprowadzenie tzw. zindywidualizowanej ścieżki pomocy (§ 12 nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Dotyczy ona uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu – wynikające w szczególności ze stanu zdrowia – nie mogą realizować wszystkich zajęć.

Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu/szkole odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

Nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmienia także zasady organizacji klas terapeutycznych. Teraz tworzyć je można również w trakcie roku szkolnego, podczas gdy dotychczas było to możliwe jedynie z początkiem września.

Lepsza pomoc dla uczniów niedostosowanych społecznie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Zmianą wobec dotychczasowych przepisów jest uwzględnienie oddziałów przedszkolnych w katalogu podmiotów, które organizują kształcenie na podstawie omawianych regulacji. Ma to najprawdopodobniej związek z rezygnacją z przekształcania tego typu jednostek, co przewidywały przepisy sprzed reformy oświaty.

Zgodnie z art. 127 pr. ośw. kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje zespół działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W orzeczeniu tym znajdują się zalecenia co do metod pracy i sprzętu, jaki należy zapewnić, a także wymienione są obowiązkowe zajęcia specjalistyczne. Rozporządzenie precyzuje, że działania placówek muszą uwzględniać te zaleceniach.

Zmiany w regulaminie konkursów także w trakcie roku szkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Rozporządzenie umożliwia przeprowadzanie olimpiad dla uczniów szkół podstawowych. Mowa jest w nim także o umożliwieniu – w okresie przejściowym – udziału w olimpiadach organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, uczniom szkoły podstawowej, w szczególności posiadających tytuł laureata konkursu, którzy rekomendowani będą przez komisje konkursowe. Udział w olimpiadach będą mogli wziąć również uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki.

Kurator oświaty będzie mógł dokonać zmian w regulaminie konkursów podczas roku szkolnego. Dotyczy to w szczególności terminów przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych szczeblach konkursu, kryteriów kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.

Więcej swobody przy udzielaniu zezwoleń na indywidualny program nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569) obowiązuje od 1 września 2017 r.

Od września obowiązują nowe regulacje w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki. Dyrektor będzie miał więcej swobody przy określeniu czasu, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program.

Nowe rozporządzenie to w większości powtórzenie dotychczasowych rozwiązań, jedyną większą zmianą jest rezygnacja z przepisu określającego czas, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (dotychczas udzielane było na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny). Po zmianach zezwolenia udziela się na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania.

Przejdź do strony artykułu: « »
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE