Strona główna » Wiedza » Aktualności » O zasadach doskonalenia nauczycieli decyduje rada gminy

O zasadach doskonalenia nauczycieli decyduje rada gminy

12.04.17

Kompetencję rady gminy w zakresie ustalenia regulaminu potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 16 października 2014 r. (sygn. II SA/Go 584/14), który stwierdził, że "mając na uwadze domniemanie wynikające z art. 18 ust. 1 u.s.g. należy stwierdzić, że organem właściwym do uregulowania spraw wymienionych w § 7 r.d.z. jest rada gminy, a nie wójt czy burmistrz miasta".

articleImage: O zasadach doskonalenia nauczycieli decyduje rada gminy fot. Thinkstock

Czy regulamin doskonalenia zawodowego powinien być w formie uchwały rady gminy czy w formie zarządzenia burmistrza, wójta?

Odpowiedź:
W świetle prezentowanego orzecznictwa regulamin uchwala rada gminy.


Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, przewidują, że organ prowadzący zobowiązany jest do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W związku z realizacją tego obowiązku organ prowadzący opracowuje, z uwzględnieniem regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków - dalej r.d.z., plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na każdy rok budżetowy. Opracowując plan, organ prowadzący uwzględnia wnioski dyrektorów szkół i placówek, wyniki sprawdzianów szkolnych, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz wyniki ewaluacji wraz z wynikającymi z ich przeprowadzenia wnioskami. Ponadto, zgodnie z § 7 r.d.z., organ prowadzący, działając w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala maksymalną kwotę dofinansowania przyznawanego nauczycielom z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i kolegia nauczycielskie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w danym roku budżetowym. Więcej>>

 

Agata Piszko 12.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE