Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego pięciolatków od roku szkolnego 2011/12

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego pięciolatków od roku szkolnego 2011/12

25.08.11

Opracowanie stanowi zwięzłe omówienie zagadnień związanych z obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym "pięciolatków". Komentarz przedstawia obowiązki rodziców, organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły i przedszkola związane z prawidłową realizacją rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka pięcioletniego, obowiązujące od 1 września 2011 r.

articleImage: Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego pięciolatków od roku szkolnego 2011/12 fot. Thinkstock

Zagadnienia wstępne
Od 1 września 2011 r., po raz pierwszy, wszystkie dzieci w wieku 5 lat (z rocznika 2006) będą zobowiązane do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o. Będą odbywać ten obowiązek w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego – zespole lub punkcie przedszkolnym. Może on być realizowany zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Powinność uczestniczenia w rocznym przygotowaniu przedszkolnym, zgodnie z art. 14 ust. 3a u.s.o., rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 5 lat. Według komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 września 2009 r. „oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej klas szkoły podstawowej". We wszystkich formach wychowania przedszkolnego jest realizowana nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) – dalej r.p.p. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie - zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) - dalej r.r.s.p.p. W załączniku nr 1 do r.p.p. w części poświęconej zalecanym warunkom i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Dla przywrócenia należytych proporcji zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, ma przeciwdziałać wymuszaniu organizowania szkolnych form edukacyjnych i stosowania szkolnych metod, w tym również korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń czy kart pracy w placówkach wychowania przedszkolnego. Tego typu szkolne metody pracy mogą stanowić jedynie uzupełnienie wielostronnego wspierania rozwoju dziecka, co oznacza ewentualne stosowanie ich w bardzo ograniczonym zakresie, odpowiednio do wieku dziecka. Podstawą pracy powinna być zabawa i różnorodna działalność dziecka, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki pisania i nauki szkolnej.
Stosownie do zapisów § 9 załącznika nr 1 do r.r.s.p.p., organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w § 5 ust. 2-5 r.r.s.p.p., oraz oczekiwań rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel , któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Uczestnictwo dziecka w zajęciach w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego jest bezpłatne.
W przedszkolu mogą być pobierane dwa rodzaje opłat :
• obowiązkowe – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i opłata za wyżywienie;
• dobrowolne - opłaty za zajęcia dodatkowe oferowane w przedszkolu.
Oznacza to, że opłatę wnosi się za konkretne świadczenia, przekraczające podstawę programową (wyrok WSA z dnia 8 czerwca 2006 r., IV SA/Wr 94/06, NZS 2006, nr 6, poz. 113).

Na wniosek rodziców złożony do 31 maja, dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte może w drodze decyzji zezwolić na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. Do wniosku rodzice dołączają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( art. 16 ust. 8 i 10 u.s.o.).

1. Obowiązki rodziców dziecka

Rodzice dziecka, które realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, w myśl art. 14b u.s.o., są zobowiązani do:
• zgłoszenia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
• informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE