Strona główna » Wiedza » Aktualności » Ocena pracy dyrektora szkoły wymaga zebrania opinii związków i nauczycieli

Ocena pracy dyrektora szkoły wymaga zebrania opinii związków i nauczycieli

11.05.17

Organ prowadzący ocenia, jak dyrektor realizuje swoje obowiązki wynikające z przepisów. Dokonanie oceny wymaga zebrania opinii związkowców i nauczycieli - przypomina Małgorzata Nowak w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Ocena pracy dyrektora szkoły wymaga zebrania opinii związków i nauczycieli fot. Thinkstock

Ocena organu prowadzącego
Ocena cząstkow wystawiana dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący dotyczy stopnia i prawidłowości realizacji zadań wskazanych w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela. W szczególności odnosi się to do następujących zagadnień:
- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki, prawidłowe ich wykorzystanie, organizacja pracy administracji i obsługi (art. 39 ust. 1 pkt 5 u.s.o.);
- wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników; podejmowanie decyzji w sprawach: zatrudniania i zwalniania, przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych, występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki (art. 39 ust. 3 u.s.o.);
- zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych (art. 7 ust. 2 pkt 5 KN).
W zależności od rozwiązań przyjętych w danym organie prowadzącym, stopnia wzajemnych powiązań i poziomu współpracy dyrektor może/powinien przygotować informacje, które będą podstawą do sporządzenia oceny cząstkowej. Przydać się tu mogą dane dotyczące przeprowadzonych w placówce remontów, inwestycji, pozyskanych środków pozabudżetowych, wykorzystania funduszy unijnych, liczby złożonych skutecznie wniosków o nagrody. Zdarza się, że dyrektor jest proszony o przygotowanie wstępnej wersji takiej oceny – w przypadku zgodności stanowisk przedstawiciel organu prowadzącego ogranicza się wówczas do podpisania stosownego dokumentu.

Niezbędne opinie
Ocena sporządzona przez organ nadzorujący powinna być dokonana po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole (art. 6a ust. 7 KN). Zgodnie z § 9 ust. 3 r.o.p.n. opinie te powinny być wyrażone na piśmie.
Jak zorganizować sporządzenie takiej opinii? Rozwiązania są różne, najczęściej procedura jest następująca:
- po otrzymaniu z kuratorium (przed 2017 r. – z organu prowadzącego) wniosku o wydanie opinii przez radę pedagogiczną na posiedzeniu tego organu zostają wybrane osoby zobowiązane do zredagowania propozycji pisma,
- nauczyciele zapoznają się ze wstępną wersją opinii, np. przez wywieszenie jej w pokoju nauczycielskim,
- na kolejnym zebraniu rady, po uwzględnieniu ewentualnych poprawek, opinia zostaje odczytana i przegłosowana w trybie ustalonym w regulaminie,
– dyrektor szkoły przesyła dokument do organu nadzorującego z pismem przewodnim wskazującym datę i tryb pozyskania opinii.
Wersja krótsza: na radzie pedagogicznej przeprowadza się głosowanie, kto jest za pozytywną, kto za negatywną opinią, następnie informacja (czyli opinia pozytywna/negatywna) przesyłana jest do kuratorium.
Opinia związków zawodowych jest sporządzana na podstawie wewnętrznych uregulowań i z reguły zawiera tylko stwierdzenie: pozytywna/negatywna.
Moja rada – zaufajmy osobom wybranym do przygotowania opinii, nie ingerujmy w treść, nie podpytujmy, nie sugerujmy. Ręczne sterowanie przez dyrektora podważa jego wiarygodność i ufność, że nauczyciele potrafią wydać obiektywną opinię o jego pracy.

11.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE