Strona główna » Wiedza » Aktualności » Od września 2017 r. kwalifikacje nauczycieli na nowych zasadach

Od września 2017 r. kwalifikacje nauczycieli na nowych zasadach

19.04.17

Resort edukacji planuje zmienić od września zasady dotyczące kwalifikacji nauczycieli, nowe przepisy dotyczyć będą m.in. nauczycieli gimnazjów i szkół branżowych - pisze Michał Łyszczarz w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Od września 2017 r. kwalifikacje nauczycieli na nowych zasadach fot. Thinkstock

Konieczność dostosowania regulacji rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do standardów kształcenia wynika z faktu, że nauka na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Gimnazja zatrudniają po licencjacie
Obowiązujące rozporządzenie wskazuje w § 3, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych posiada również osoba, która ukończyła:
– studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub
– studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Gimnazjum zatrudni magistra, ale nowa podstawówka już niekoniecznie>>

Zatem ukończenie studiów pierwszego stopnia daje obecnie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, co jest niezgodne z regulacją rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli. Niezgodne z tymi standardami jest również przyznanie absolwentom zakładu kształcenia nauczycieli prawa do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych, a w przypadku nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Wyższe wymagania dla nauczycieli gimnazjów
Dlatego projekt nowego rozporządzenia zakłada zmianę wymagań. Od września kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:
– gimnazjach,
– liceach ogólnokształcących,
– szkołach policealnych,
– szkołach branżowych I i II stopnia,
– technikach,
– placówkach oświatowo-wychowawczych,
– placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– placówkach doskonalenia nauczycieli,
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,
– bibliotekach pedagogicznych,
– kolegiach pracowników służb społecznych
będzie miała osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
- studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem bądź prowadzonymi zajęciami lub
- studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu bądź prowadzonych zajęć, lub
- studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w poprzednich punktach lub
- studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu bądź prowadzonych zajęć.

Kwalifikacje nauczycieli>>

Nauczyciele zachowają uprawnienia
Przepisy przejściowe zawarte w § 29 projektu przewidują, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach, szkołach branżowych I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania będą miały również osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.

19.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE