Strona główna » Wiedza » Omówienia zmian » Opublikowano nowe zasady przyznawania nagród rocznych

Opublikowano nowe zasady przyznawania nagród rocznych

08.05.12

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające nowe zasady przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym podmiotami prawnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra edukacji narodowej. Nowe przepisy będą obowiązywać od 15 maja 2012 r. 

articleImage: Opublikowano nowe zasady przyznawania nagród rocznych fot. Thinkstock
Rozporządzenie ma charakter techniczny, nie wprowadza szczególnych zmian wobec dotychczas obowiązujących przepisów. 
Głównym powodem jego wydania jest konieczność dostosowania przepisów do aktualnego stanu prawnego, tj. objęcia zakresem podmiotowym rozporządzenia tylko jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
W rozporządzeniu określono szczegółowe przesłanki przyznania nagrody rocznej, powtarzając dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie. Przyjęto, że uprawniony będzie mógł otrzymać nagrodę roczną, jeżeli podmiot, w którym był zatrudniony, efektywnie realizował zadania i cele statutowe, terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym oraz uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego lub złożył - w terminie określonym w przepisach w sprawie sprawozdawczości budżetowej - prawidłowo sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego.  
Aby otrzymać nagrodę roczną, uprawniony musi pełnić funkcję (zajmować stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie może naruszyć rażąco swoich obowiązków pracowniczych, nie może z nim zostać rozwiązana umowa o pracę z jego winy ani zostać odwołany z funkcji   (ze stanowiska) z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Przyznanie nagrody zależy od decyzji organu prowadzącego, nie musi zostać przyznana nawet gdy zachodzą ww. przesłanki. W rozporządzeniu określono również elementy, które musi zawierać wniosek o przyznanie nagrody oraz załączniki do tego wniosku.
 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Poz. 484) 
 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE