Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Prawo do dodatku za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Prawo do dodatku za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

04.09.08
articleImage: Prawo do dodatku za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo fot. Thinkstock
Z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w pełnym etacie na czas nieokreślony w pierwszym miejscu pracy podpisaliśmy drugą umowę na zastępstwo (pierwsza i druga umowa jest podpisana z zespołem szkół).
Czy od umowy na zastępstwo winniśmy pracownikowi wypłacić dodatek za wysługę?
Pracownik posiada udokumentowany świadectwami pracy 11 letni staż pracy.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Pierwszy dodatek za wysługę lat nauczyciel otrzyma w miesiącu rozpoczynającym czwarty rok pracy w szkole.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa wyżej.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2005 r. (II PK 65/2005) użyte w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela sformułowanie "od czwartego roku pracy" dotyczy nie tylko pracy nauczycielskiej, ale całego stażu pracy, jeśli tylko mieści się on w ramach wynikających z rozporządzenia.
Z powyższego wynika, że nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym, stosunku pracy ma prawo do otrzymywania dodatku za wysługę lat w każdym miejscu pracy. I nie ma tu znaczenia, iż jest to jeden zespół szkół. Nauczyciel ma podpisane dwie umowy o pracę, a więc nawiązał dwa stosunki pracy.
Marta Handzlik 04.09.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE