Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Prawo do odprawy emerytalnej dla nauczyciela rozwiązującego umowę o pracę za porozumieniem stron

Prawo do odprawy emerytalnej dla nauczyciela rozwiązującego umowę o pracę za porozumieniem stron

04.12.08
articleImage: Prawo do odprawy emerytalnej dla nauczyciela rozwiązującego umowę o pracę za porozumieniem stron fot. Thinkstock
Nauczyciel mianowany szkoły podstawowej (feryjnej) złożył dnia 22 września 2008 r. podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31 grudnia 2008 r. Dyrektor wyraził zgodę. Nauczyciel ma 34 lat pracy w tym ponad 20 lat przy tablicy. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy.
Czy w związku z powyższym nauczycielowi należy się odprawa emerytalna i w jakiej wysokości, oraz nagroda jubileuszowa (jeżeli w kwietniu 2009 r. nauczyciel będzie miał 35 lat pracy)?
Jaką podstawę prawną wpisać w świadectwie pracy?

Na podstawie art. 87 Karty Nauczyciela, nauczyciel uprawniony jest do odprawy emerytalnej wówczas, jeśli jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę. Wobec tego, jeśli nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy i przechodzi na emeryturę - uprawniony jest do otrzymania odprawy emerytalnej. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia w szkole (tj. w szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela). Zgodnie z przywołanym art. 87 Karty Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
• dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy - jeśli okres zatrudnienia w szkole wynosi mniej niż 20 lat;
• trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy - jeżeli nauczyciel przepracował w szkole co najmniej 20 lat.

Wysokość odprawy obliczana jest według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Z przedstawianego stanu faktycznego wynika, że nauczyciel przepracował w szkole ponad 20 lat, dlatego też uprawniony będzie do odprawy emerytalnej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli chodzi o nagrodę jubileuszową, to zasadą jest, że prawo do tej nagrody nauczyciel nabywa w dniu, w którym upłynął okres uprawniający nauczyciela do nagrody jubileuszowej danego stopnia. Oznacza to, że nauczyciel będzie uprawniony do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w dniu, w którym nauczyciel osiągnie 35-letni staż pracy. Jednakże § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) stanowi, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Z okoliczności przedstawionych w treści pytania wynika, że nauczycielowi w dniu rozwiązania stosunku pracy (pozostającego w związku z jego przejściem na emeryturę) będzie brakowało ok. 4 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Zatem - w dniu rozwiązania stosunku pracy nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy.

Nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy wynosi 200% wynagrodzenia miesięcznego. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w trybie porozumienia stron, to jako podstawę rozwiązania stosunku pracy należy wskazać art. 23 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron.

W przypadku, gdy nauczyciel przechodzi na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, w świadectwie pracy koniecznie trzeba zaznaczyć, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na wniosek nauczyciela.
Dlatego też w świadectwie pracy wpisać należy, że ustanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela, na wniosek nauczyciela.
Magdalena Sender 04.12.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE