Przekazanie szkoły stowarzyszeniu - wymogi formalne uchwały

10.05.12

Samorząd może przekazać szkołę stowarzyszeniu. Robi to w drodze uchwały niestanowiącej jednak aktu prawa miejscowego. Elementy, które musi zawierać uchwała, przybliżono w majowym numerze miesięcznika "Dyrektor Szkoły".

articleImage: Przekazanie szkoły stowarzyszeniu - wymogi formalne uchwały fot. Thinkstock

Artykuł 5 ust. 5g ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wskazuje, iż przekazanie szkoły następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, tak więc akt ten inicjuje całą procedurę przekazania. Zaznaczyć przy tym należy, że uchwała w przedmiocie przekazania szkoły nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie jej za akt prawa miejscowego, w szczególności nie jest aktem wielokrotnego zastosowania, bowiem ulega wykonaniu wraz z przekazaniem szkoły, której dotyczą jej regulacje. Brak waloru aktu prawa miejscowego powoduje w konsekwencji, że nie ma obowiązku publikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a co za tym idzie – uchwała nie musi przewidywać odpowiedniego vacatio legis, czyli wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przepis art. 5 ust. 5g i następne ustawy oświatowej nie czynią zastrzeżenia podobnego do tego zawartego w art. 59 tego aktu, dotyczącego likwidacji szkoły, zgodnie z którym likwidacja może nastąpić wyłącznie z końcem roku szkolnego. Oznacza to, że szkołę można przekazać w każdym czasie, niekoniecznie z początkiem roku szkolnego, co wynika z faktu, że samo przejęcie szkoły do prowadzenia np. przez stowarzyszenie nie ma wpływu na prawa i obowiązki uczniów szkoły. Niezależnie od tego, w jakim momencie roku szkolnego stowarzyszenie, czy też inna osoba prawna lub osoba fizyczna przejmą szkołę, jej uczniowie nadal kontynuują kształcenie na dotychczasowych warunkach, realizując dotychczasowy program nauczania. 

O ile jednak z punktu widzenia uczniów przekazanie szkoły nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, o tyle konsekwencje takie występują po stronie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły, bowiem zmiana organu prowadzącego może mieć istotny wpływ na treść ich stosunków pracy. Z tego też powodu ustawodawca poczynił w art. 5 ust. 5l zastrzeżenie, że jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie sześciu miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy.
Z przepisu tego wynika również termin, w jakim szkoła może zostać faktycznie przekazana stowarzyszeniu – organ prowadzący musi podjąć decyzję w tej kwestii w takim terminie, aby pozostawić sobie odpowiedni czas na dokonanie powiadomień, o których mowa w przywołanym przepisie ust. 5l, i aby po dokonanych powiadomieniach pozostało sześć miesięcy do faktycznego przekazania szkoły. Jak wspomniano, termin przekazania nie musi się pokrywać z terminami z art. 63 ustawy o systemie oświaty, wskazującymi datę rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, jeżeli jednak organ prowadzący uzna, iż przekazanie powinno nastąpić od 1 września, wówczas uchwała o przekazaniu powinna zostać podjęta najpóźniej na początku lutego, aby do końca tego miesiąca powiadomić pracowników szkoły i zakładową organizację związkową.

Przejdź do strony artykułu: « »
10.05.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE