Ramowe plany nauczania w roku szkolnym 2012/2013 - omówienie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Powstanie projektu nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania jest konieczne ze względu na kolejną fazę wdrażania w roku szkolnym 2012/2013 nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV-VI szkół podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt rozporządzenia jest kontynuacją zmian wprowadzonych w roku 2009, dotyczących ramowych planów nauczania.
articleImage: Ramowe plany nauczania w roku szkolnym 2012/2013 - omówienie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych fot. Thinkstock

Rok szkolny 2012/2013 to kolejna faza, sukcesywnie wprowadzanej do szkół nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) - dalej r.p.p. Od 1 września 2012 roku nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zacznie obowiązywać w klasach IV szkół podstawowych i klasach I szkół ponadgimnazjalnych.

Dotychczasowa podstawa programowa, obowiązuje w przedszkolach, klasach I-III szkół podstawowych i w klasach I-III gimnazjum. Było to możliwe dzięki przepisom rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) - dalej r.r.p.n. Dotyczyło ono zmian w ramowych planach nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i gimnazjum.

Sukcesywne wprowadzanie nowej podstawy programowej do kolejnych klas II i IV etapu edukacyjnego wymaga przygotowania rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. W roku szkolnym 2012/2013 zostanie zreformowane nauczanie w klasach IV szkół podstawowych oraz w klasach I liceów, techników i zasadniczych szkołach zawodowych. W roku szkolnym 2013/2014 nowa podstawa programowa obowiązywać będzie w klasie V szkoły podstawowej i klasach II szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w rok 2014/2015 w klasach VI szkół podstawowych i III szkół ponadmnazjalnych. W tym roku sprawdzian klasy szóstej i egzamin maturalny będzie dostosowany do nowej podstawy programowej. W roku 2015/2016 nowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasie IV technikum.

Aby to było możliwe powstał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, skierowany 16 maja 2011 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z partnerami społecznymi oraz związkami zawodowymi. Podobnie jak w przypadku r.r.p.n. projekt określa dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas szkól ponadgimnazjalnych minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym. Dyrektor szkoły będzie odpowiedzialny za to, by łączne sumy godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów w ciągu trzech lat, (a w przypadku technikum w ciągu czterech lat) kształcenia były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte oraz przestrzegany był tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, określony w załącznikach do rozporządzenia. Liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej i zasadniczej szkole zawodowej została określona dla 32–tygodniowy rok szkolny, a w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych dla 30-tygodniowy rok szkolny. Przy założeniu, że w roku szkolnym jest około 35-36 tygodni nauki, pozostałą liczbę godzin szkoły będą mogły przeznaczyć na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych odbywanych w systemie klasowo-lekcyjnym lub zajęcia organizowane w innej formie. Zgodnie z r.p.p. ramowe plany nauczania musza uwzględniać na II etapie edukacyjnym, w klasach IV-VI szkoły podstawowej, oraz IV etapie edukacyjnym zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa oraz w szkołach ponadgimnazjalnych (oprócz zasadniczej szkoły zawodowej) przedmioty uzupełniające (uzależnione od wyboru przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym): historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia artystyczne i ekonomia w praktyce.

Uczniowie, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dodatkowo będą realizowali przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. W przypadku uczniów, którzy będą wybierali kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych przewidziany został dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda. W okresie wdrażania zmian programowych w szkołach obowiązywać będą dwa ramowe plany nauczania nowy i dotychczas obowiązujący. Zapisy projektu rozporządzenia stanowią, iż ramowe plany nauczania określają:
– minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, zajęć w profilu;
– tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym;
– minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym;
– tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym;
– wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 4, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Prawo Oświatowe/ABC, dotyczy projektu rozporządzenia. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 204) i będzie obowiązywało od 1 września 2012 r.
Osobom poszukującym praktycznych informacji na temat stosowania nowych przepisów polecamy: 
Jak stworzyć dobrą ramówkę w technikum?
Licealne ramówki okiem praktyka
Ile godzin pozostanie do dyspozycji dyrektora szkoły po odliczeniu godzin na zwiększenie zajęć edukacyjnych?

Nowe ramówki nie zwiększą liczby "godzin karcianych"

Bożena Barszczewska 27.10.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 4 razy

Ramowe plany nauczania w roku szkolnym 2012/2013 - omówienie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Prawa Oświatowego

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Aktualności - Oświata

Polecamy: