Strona główna » Wiedza » Aktualności » Realizację projektu unijnego bierze się pod uwagę przy prawie do trzynastki

Realizację projektu unijnego bierze się pod uwagę przy prawie do trzynastki

21.11.17

Przy ustalaniu prawa nauczyciela do dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnia się realizację projektu unijnego - podkreśla Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

articleImage: Realizację projektu unijnego bierze się pod uwagę przy prawie do trzynastki fot. Thinkstock

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje nauczycielowi za zrealizowane godziny finansowane ze środków projektu unijnego? Z jakiego źródła takie wynagrodzenie powinno być finansowane?

Odpowiedź
Przy ustalaniu prawa nauczyciela do dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnia się realizację projektu unijnego.

Na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w samorządowych jednostkach oświatowych, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie (za pracę) w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel w takim przypadku może nabyć prawo tylko do jednej trzynastki, z uwagi na zawarcie jednego stosunku pracy z tym samym pracodawcą. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej p.o., nauczyciel spoza jednostki oświatowej, który jest zatrudniany na umowę o pracę w celu realizacji projektu unijnego, otrzymuje wynagrodzenie (za pracę) również liczone jak za godziny ponadwymiarowe. Jednocześnie ten ostatni nauczyciel, z racji zatrudnienia w samorządowej jednostce oświatowej, posiada status pracownika samorządowego, któremu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Nauczycielowi przysługuje trzynastka w sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym przepracuje u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, liczonych jako 180 dni, albo został zatrudniony zgodnie z organizacją roku szkolnego (art. 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej - dalej u.d.w.r., art. 114 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

Trzynastka przysługuje w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu w danym roku kalendarzowym, a w jej podstawie uwzględnia się wynagrodzenie za pracę, w tym wypłacone za dodatkowe zajęcia w ramach projektu unijnego (art. 4 u.d.w.r.). Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf) dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne (mogą być finansowane ze środków unijnych) wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.

Dotyczy to także nauczycieli zatrudnianych w samorządowych szkołach do realizacji takich projektów; w pozostałym zakresie – w przypadku wymienionym w art. 35a KN - trzynastka jest finansowana ze środków zapewnianych na działalność jednostki oświatowej przez organ prowadzący (art. 10 ust. 1 p.o.).

Joanna Lesińska 21.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE