Strona główna » Wiedza » Aktualności » Reforma edukacji: przeniesienie w stan nieczynny alternatywą dla zwolnienia

Reforma edukacji: przeniesienie w stan nieczynny alternatywą dla zwolnienia

14.04.17

Jeżeli przekształcana szkoła nie może już zatrudniać nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Procedurę przeniesienia w stan nieczynny, jego ustania i wygaśnięcia przedstawia Agata Piszko w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Reforma edukacji: przeniesienie w stan nieczynny alternatywą dla zwolnienia fot. Thinkstock

Jeżeli w gimnazjum prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, wówczas dyrektor szkoły przenosi go w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1.09.2017 r. lub 1.09.2018 r. albo – jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na to przeniesienie – rozwiązuje z nim stosunek pracy.


Procedura przeniesienia w stan nieczynny, jego ustania i wygaśnięcia:
Dyrektor gimnazjum w terminie do 15.05.2017 r. lub 15.05.2018 r. pisemnie informuje nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum odpowiednio w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019.
W piśmie powinien wskazać, że nauczyciel może odmówić przejścia w stan nieczynny w terminie siedmiu dni od uzyskania informacji, jak również określić konsekwencje tej odmowy, tj. rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
- Jeżeli w terminie siedmiu dni od uzyskania informacji nauczyciel nie złoży oświadczenia o odmowie, przechodzi w stan nieczynny. Do czasu wygaśnięcia stosunku pracy zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) – dalej KN.
tan nieczynny ustaje, gdy nauczyciel w okresie pozostawania w nim podejmie pracę w tej samej szkole. Traci wówczas prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania w stanie nieczynnym, a nabywa prawo do wynagrodzenia w związku z podjęciem pracy.

Nowa podstawa programowa: większa pomoc dla nauczyciela?>>

Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa:
– z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym lub
– z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole (jak również przedszkolu, szkole, placówce i ich zespołach – art. 220 ust. 2 p.w.p.o.).
Na dyrektorze spoczywa wówczas obowiązek niezwłocznego wydania nauczycielowi świadectwa pracy.
- Jeżeli nauczyciel złoży oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny, wówczas dyrektor rozwiązuje z nim stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Wypowiedzenie należy złożyć do 31 maja danego roku.
Nauczyciel, który odmawia przejścia w stan nieczynny, powinien w tej sprawie złożyć oświadczenie. Niezłożenie oświadczenia traktowane jest jak wyrażenie zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

News imageWięcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 4/2017>>

Agata Piszko 14.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dyrektor Szkoły
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE