Strona główna » Wiedza » Aktualności » Reforma oświaty: mniejszą klasę nie zawsze można podzielić na grupy

Reforma oświaty: mniejszą klasę nie zawsze można podzielić na grupy

28.04.17

Podział na grupy na niektórych zajęciach jest obowiązkowy jedynie w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, w mniejszych klasach wpływ na decyzję ma organ prowadzący - wyjaśnia Krzysztof Lodziński w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

articleImage: Reforma oświaty: mniejszą klasę nie zawsze można podzielić na grupy fot. Thinkstock

Czy klasa realizująca fizykę w zakresie rozszerzonym w liceum w wymiarze 6 godzin tygodniowo może mieć taki podział: 2 lekcje w całości, i po 4 w podziale na grupy? Przepisy mówią tylko o połowie zajęć w podziale na grupy. Czy można kierować się dobrem ucznia, dla którego podział na grupy w klasie liczącej 22 osoby byłby bardziej korzystny?

Odpowiedź:
W mojej ocenie, jeżeli oddział liczy np. 22 uczniów, to zgodę na jego podział na grupy na tych zajęciach musi wyrazić organ prowadzący szkołę zatwierdzając arkusz organizacji szkoły, po uzyskaniu opinii zakładowej organizacji związkowej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Uzasadnienie:
W kontekście zadanego pytania należy zauważyć, że zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – dalej p.w.p.o., wszelkie czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – dalej p.o., oraz m.in. ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o., w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Natomiast w art. 111 pkt 8 p.o. zostało zawarte, że szczegółową organizację publicznych szkół, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół, w tym formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz organizację zajęć w oddziałach określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Proszę zwrócić uwagę, że w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649) zostało zawarte, że w szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28.03.2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703) – dalej r.r.p.n.p. Jednak z § 9 pkt 2 lit. a) r.r.p.n.p. wynika, że przepisy r.r.p.n.p. stosuje się w czteroletnim liceum ogólnokształcącym począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Arkusz organizacyjny 2017 - nowe przepisy wciąż budzą kontrowersje>>

Taki zapis jest konsekwencją przepisu zawartego w art. 291 ust. 3 pkt 2 p.w.p.o., który stanowi, że do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym stosuje się ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 u.s.o., czyli w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 ze zm.) – dalej r.r.p.n.
Natomiast z § 7 ust. 1 pkt 3 r.r.p.n. jednoznacznie wynika, że w liceum ogólnokształcącym podział na grupy jest obowiązkowy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

Zatem podział na grupy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (fizyka, biologia, chemia) jest obowiązkowy jedynie w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.  Natomiast, jeżeli oddział liczy mniej uczniów (np. 22), to zgodę na jego podział na grupy na tych zajęciach musi wyrazić organ prowadzący szkołę zatwierdzając arkusz organizacji szkoły, po uzyskaniu opinii zakładowej organizacji związkowej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Taka sama zasada będzie obowiązywała, jeżeli podziału oddziału na grupy dokona się na więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Arkusz organizacyjny 2017: organizacja związkowa nie zawsze opiniuje zmianę>>


 

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE