Strona główna » Wiedza » Aktualności » Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole

25.05.07
W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej szkoły macierzystej, której szkoła jest podporządkowana. Taka sytuacja dotyczy najczęściej nauczycieli zatrudnionych w małych szkołach filialnych.
articleImage: Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole fot. Thinkstock

W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej szkoły macierzystej, której szkoła jest podporządkowana. Taka sytuacja dotyczy najczęściej nauczycieli zatrudnionych w małych szkołach filialnych.

Ponadto, rady pedagogicznej nie tworzy się w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz w placówkach kształcenia ustawicznego prowadzących działalność w formach pozaszkolnych. Wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1290). Niniejsze rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 44 ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawowym zadaniem każdej rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Każda rada pedagogiczna zobowiązana jest do opracowania i zatwierdzenia w drodze uchwały regulaminu swojej działalności.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy, m.in. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły. Z kolei klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Natomiast klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według określonej w rozporządzeniu skali.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy również zatwierdzanie planów pracy szkoły oraz podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole. W obu przypadkach, rada pedagogiczna przed podjęciem uchwał musi posiadać opinię rady szkoły.

Ponadto do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy również ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły oraz zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez radę.

Kompetencją rady pedagogicznej jest również podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, ale skreślenie może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. W części zebrania rady pedagogicznej, w której rozpatrywane są wnioski o skreślenie z listy uczniów, mogą uczestniczyć za zgodą rady rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie, których wnioski dotyczą. Przed podjęciem uchwały rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie muszą zebranie opuścić.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE