Strona główna » Wiedza » Aktualności » Rozpoczęcie stażu w jednej szkole, nie wyklucza kontynuowania go po zmianie pracy

Rozpoczęcie stażu w jednej szkole, nie wyklucza kontynuowania go po zmianie pracy

06.09.17

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego w jednej placówce nie stoi na przeszkodzie przy zmianie pracy. Staż można kontynuować w innej szkole - przypomina Piotr Gąsiorek w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

articleImage: Rozpoczęcie stażu w jednej szkole, nie wyklucza kontynuowania go po zmianie pracy fot. Thinkstock

Czy nowo zatrudniony nauczyciel kontraktowy (uzyskanie awansu 28.08.2015 r.) na rok szkolny 2017/2018 może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, a następnie kontynuować staż w innej placówce?

Odpowiedź
Nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego z dniem 1 września 2017 r., jeżeli od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (od 28 sierpnia 2015 r.) przepracował w szkole (był zatrudniony) co najmniej dwa lata. Kolejnym warunkiem rozpoczęcia stażu jest zatrudnienie w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia w trakcie stażu nauczycielowi zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podejmie zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzyma pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Zgodnie z przepisami art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Ponieważ przepisy KN nie definiują, co należy rozumieć przez "przepracowanie w szkole" a powołany przepis nie wskazuje okresów nieświadczenia pracy, które nie byłyby zaliczane odpowiednio do dwuletniego i rocznego okresu pracy w szkole, należy przyjąć, iż określenie "po przepracowaniu w szkole" oznacza okres zatrudnienia w szkole. Przepracowanie w szkole dwóch lat bądź roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego liczone jest zatem jako okres pozostawania w stosunku pracy.
W myśl przepisów art. 3 ust. 3 KN przez staż rozumie się okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, w wymiarze co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a Karty Nauczyciela.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji>>

Zgodnie natomiast z art. 9d ust. 1 KN nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Zgodnie natomiast z art. 9d ust. 2 ustawy w przypadku nawiązania stosunku pracy w szkole po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
W myśl art. 9f ust. 2 i 3 KN nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 KN (wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy), zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę, tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

Wniosek o rozpoczęcie stażu to tylko formalność>>

Piotr Gąsiorek 06.09.17
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Małgorzata Kaźmierczak IP: 83.30.* 24-09-2017
    "nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat". Jestem nauczycielem kontraktowym, 4 lata pracowałam w prywatnym LO na umowę zlecenie. Teraz chciałam w państwowej SP zacząć staż na mianowanego ale moja dyrektor, w porozumieniu z kuratorium z Wrocławia stwierdziła, że nie spełniam przez to warunków formalnych. Czy mają racje?

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2018/2019
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE