Samorząd sprawdzi, jak szkoła prowadzona przez stowarzyszenie wykorzystuje dotacje

29.05.12

Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie otrzyma od samorządu dotacje na prowadzenie działalności. Ich wydatkowanie jest ściśle kontrolowane przez RIO i jednostkę samorządu - informuje miesięcznik "Dyrektor Szkoły".

articleImage: Samorząd sprawdzi, jak szkoła prowadzona przez stowarzyszenie wykorzystuje dotacje Wolters Kluwer

Kwestię dotacji na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie przybliża Michał Łyszczarz w majowym numerze miesięcznika
Dotację przekazuje jednostka samorządu terytorialnego właściwa do prowadzenia danego typu szkoły, zatem szkoła podstawowa czy gimnazjum otrzyma dotację z budżetu gminy, na terenie której prowadzona jest szkoła. Z kolei z budżetu powiatu będzie przekazana dotacja na rzecz szkoły ponadgimnazjalnej.
W przypadku, gdy dana szkoła zostanie przekazana stowarzyszeniu, a jednostka ją przekazująca nie prowadzi szkoły podobnego typu, nie daje się ustalić wysokości dotacji na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez samorząd na jednego ucznia – wówczas podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej.
Rodzaje wydatków bieżących określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Sposób wypłacania dotacji przekazanej stowarzyszeniu szkole określa art. 80 ust. 3c ustawy oświatowej. Zgodnie z tą regulacją dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły. Można w tym miejscu przytoczyć uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 4.03.2009 r. Nr 51/K/09, w której RIO stwierdziło, iż z treści przepisu art. 80 ust. 3 wynika, że obowiązkiem gminy jest przyznanie dotacji „na każdego ucznia” bez względu na wymiar czasu przebywania w szkole czy przedszkolu.

 

Kontrola wykorzystania dotacji

Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek zgodnie z art. 80 ust. 3e ustawy o systemie oświaty. W toku prowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji osoby upoważnione do dokonania czynności kontrolnych mają prawo wstępu do szkoły oraz wglądu do ich dokumentacji. Ustawodawca uprawnia organy jednostek samorządu terytorialnego do przetwarzania danych osobowych uczniów szkół i placówek pozyskanych w toku przeprowadzonej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji (art. 80 ust. 3g ustawy o systemie oświaty). Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji nie oznacza jednak, iż jednostka samorządu udzielająca dotacji może zakwestionować celowość poniesionych wydatków, bowiem samorząd nie może decydować o sposobie wydatkowania przekazanych środków. Kontrola może więc w praktyce dotyczyć przykładowo tego, czy dotacja została udzielona w prawidłowej wysokości, czyli czy odpowiada faktycznej liczbie uczniów.
Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkoły określa uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Przywołana regulacja kładzie więc nacisk na to, aby uchwała organu stanowiącego określała przede wszystkim kwestie związane ze składaniem wniosków o dotację – powinna więc zawierać określenie wymogów formalnych, jakie wniosek powinien spełniać, jak również wskazywać dokumentację, którą należy do wniosku dołączyć. Podobne stanowisko wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale z 4.08.2010 r. Nr 47/2010, w której Kolegium w Kielcach stwierdziło, iż organ stanowiący określić może tryb udzielania i rozliczania dotacji, przez co należy rozumieć przede wszystkim wskazanie wymagań formalnych, jakie powinny spełnić podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji. W szczególności chodzi o określenie przez organ stanowiący zakresu danych, które zawarte powinny być we wniosku o udzielenie dotacji, organu, do którego wniosek ten powinien być skierowany, trybu jego załatwienia, terminów przekazywania dotacji uwzględniających w wymogi art. 80 ust. 3c.

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej

Nadzór nad zgodnością z prawem regulacji zawartych w uchwale jednostki samorządu terytorialnego dotyczącej dotacji sprawują regionalne izby obrachunkowe, stosownie do treści art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), zgodnie z którym we właściwości nadzorczej izby pozostają m.in. uchwały w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Wynikają z tego tytułu określone uprawnienia dla osób prowadzących szkoły publiczne. Jeżeli stowarzyszenie prowadzące szkołę ma zastrzeżenia co do zgodności z prawem uchwały o dotacjach dla szkoły, która to uchwała jak najbardziej dotyczy uprawnień i obowiązków takiej osoby prowadzącej, wówczas może się zwrócić do regionalnej izby obrachunkowej z wnioskiem o zbadanie konkretnych zapisów uchwały. Co prawda, z regulacji samorządowych ustaw ustrojowych wynika, iż organy nadzoru badają zgodność z prawem każdej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko uchwał, których dotyczy wniosek złożony przez podmiot zainteresowany (stowarzyszenie), lecz pismo takie skierowane do RIO rodzi po stronie izby obowiązek ustosunkowania się do podniesionych przez osobę prowadzącą zarzutów.
Wyjaśnienia uzyskane od RIO mogą stanowić wstęp do dalszych działań stowarzyszenia, czyli wniesienia skargi na sporną uchwałę do sądu administracyjnego. Podstawę dla takiej skargi daje w przypadku ustawy o samorządzie gminnym art. 101, stosownie do którego każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Odpowiednikiem tego przepisu jest art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 90 ustawy o samorządzie województwa.
Z regulacji tych wynikają określone obowiązki – wniesienie skargi należy poprzedzić wezwaniem rady do usunięcia naruszenia prawa.

Powyższy fragment pochodzi z artykułu Michała Łyszczarza "Finanse szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie" opublikowanego w majowym numerze miesięcznika "Dyrektor Szkoły"Informacje o prenumeracie miesięcznika dostępne tutaj>>

Michał Łyszczarz jest współautorem komentarza do ustawy o systemie oświaty oraz wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Osobom zainteresowanym tą materią polecamy także artykuły:
Utworzenie stowarzyszenia może uchronić szkołę przed likwidacją
Przekazanie szkoły stowarzyszeniu - wymogi formalne uchwały

Tematyce zarządzania szkolnymi finansami poświęcony jest także III zjazd Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły">>

 

 

29.05.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE