Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Sposób realizacji zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"

Sposób realizacji zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"

14.08.08

Komentarz przybliża, w jakich szkołach należy prowadzić zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Opisuje podstawę programową przewidzianą dla tych zajęć oraz wykaz zatwierdzonych programów nauczania. 

articleImage: Sposób realizacji zajęć edukacyjnych fot. Thinkstock

Uwaga: w związku z wejściem w życie 1 września 2012 r. nowych przepisów, niniejszy komentarz nie jest aktualny w części dotyczącej ramowych planów nauczania. Omówienie zmian dotyczących realizacji tego przedmiotu można znaleźć tutaj>>

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.) do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji. Potrzeba wprowadzenia do szkół zajęć edukacyjnych obejmujących powyższe treści wynikała z ogromnego przyspieszenia przemian zachodzących w społeczeństwie w ostatnich latach. W art. 4 ust. 3 ww. ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania został zobowiązany do ustalenia w drodze rozporządzenia sposobu i zakresu nauczania powyższych treści w szkołach. Pierwotnie treści wynikające z ww. ustawy realizowane były w szkołach w ramach przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka", a od 1999 roku realizowane są w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym sposób realizacji w szkołach treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, które są zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.). To właśnie w § 1 ust. 1 tego rozporządzenia zostało określone, że treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego realizowane są w szkołach w ramach zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie".
Zajęcia "Wychowanie do życia w rodzinie" należy realizować w następujących typach szkół:
1. szkole podstawowej
2. gimnazjum
3. szkołach ponadgimnazjalnych:
a) zasadniczej szkole zawodowej
b) liceum ogólnokształcącym
c) liceum profilowanym
d) technikum
4. dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych
Zajęcia "Wychowanie do życia w rodzinie" należy realizować w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, w tym specjalnych.

W szkołach publicznych w danym roku szkolnym na realizację zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie" przeznacza się w szkolnym planie nauczania następującą liczbę godzin:
1. szkoła podstawowa
a) po 14 godzin w klasie V i VI,
b) zajęcia realizowane są z godzin do dyspozycji dyrektora,
c) z godzin przeznaczonych na realizację zajęć w danej klasie, 5 godzin należy przeprowadzić z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
d) zajęcia należy prowadzić w szkołach realizujących następujące ramowe plany nauczania:
- ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej,
- ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej.
2. gimnazjum
a) po 14 godzin we wszystkich klasach,
b) zajęcia realizowane są z godzin przewidzianych na realizację zajęć edukacyjnych "Wiedza o społeczeństwie",
c) z godzin przeznaczonych na realizację zajęć w danej klasie, 5 godzin należy przeprowadzić z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
d) zajęcia należy prowadzić w gimnazjach realizujących następujące ramowe plany nauczania:
- ramowy plan nauczania dla gimnazjum,
- ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego.
3. szkoły ponadgimnazjalne (oprócz technikum)
a) po 14 godzin w każdej klasie,
b) zajęcia realizowane są z godzin do dyspozycji dyrektora,
c) z godzin przeznaczonych na realizację zajęć w danej klasie, 5 godzin należy przeprowadzić z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
d) zajęcia należy prowadzić w szkołach realizujących następujące ramowe plany nauczania:
- ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania,
- ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi,
- ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania,
- ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE