Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Świadectwo dojrzałości technikum a świadectwo ukończenia technikum-różnice

Świadectwo dojrzałości technikum a świadectwo ukończenia technikum-różnice

06.12.07
articleImage: Świadectwo dojrzałości technikum a świadectwo ukończenia technikum-różnice fot. Thinkstock
Czy świadectwo dojrzałości technikum, a świadectwo ukończenia technikum jest takim samym dokumentem w rozumieniu przepisów prawa oświatowego?

Świadectwo dojrzałości technikum i świadectwo ukończenia technikum nie jest takim samym dokumentem. Według starych przepisów absolwenci szkół średnich, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu nauki do egzaminu dojrzałości, otrzymywali - w przypadku złożenia tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezłożenia egzaminu dojrzałości - świadectwo ukończenia szkoły średniej. Aktualnie absolwenci technikum mogą legitymować się dwoma świadectwami, a mianowicie świadectwem ukończenia technikum (gdyż ukończyli szkołę) oraz świadectwem dojrzałości (jeżeli dodatkowo zdali egzamin maturalny).


Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną (np. technikum) lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
W przypadku spełnienia tego warunku, działając na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Zostało to określone w § 2 ust. 3 tego rozporządzenia. Takie świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła. Jednocześnie w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia zostało określone, że absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego oraz absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości. Takie świadectwa dojrzałości wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.
Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów, świadectwo dojrzałości technikum i świadectwo ukończenia technikum, wydane według obecnie obowiązujących przepisów, nie jest takim samym dokumentem.
Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa się zmieniają i w różnych okresach czasu obowiązywały inne zasady wydawania świadectw. Niestety autor pytania nie podał żadnego przedziału czasowego. Otóż, np. według już nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie takich czynności (Dz. U. z 1993 r. Nr 102, poz. 467 z późn. zm.) absolwenci szkół średnich, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu nauki do egzaminu dojrzałości, otrzymywali - w przypadku złożenia tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezłożenia egzaminu dojrzałości - świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Z chwilą wprowadzenia do systemu oświaty egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego (nowej matury) musiały się zmienić również przepisy w sprawie zasad wydawania świadectw. Dlatego też z dniem 31 stycznia 2000 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73 z późn. zm.). Był to jednak okres, tzw. przejściowy, gdzie jeszcze część absolwentów szkół średnich przystępowała do egzaminu dojrzałości (starej matury) i obowiązywała ich zasada, że absolwent szkoły średniej, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje - w przypadku zdania tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezdania egzaminu dojrzałości - świadectwo ukończenia szkoły oraz byli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego (nowej matury) i wówczas, jeżeli ukończyli szkołę otrzymywali świadectwo ukończenia szkoły wydawane przez szkołę macierzystą, a jeżeli przystąpili do egzaminu maturalnego i go zdali otrzymywali świadectwo dojrzałości, wydawane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów, aktualnie absolwent technikum może legitymować się dwoma świadectwami, a mianowicie świadectwem ukończenia technikum (gdyż ukończył szkołę) oraz świadectwem dojrzałości (jeżeli dodatkowo zdał egzamin maturalny).
Świadectwa ukończenia technikum mogą posiadać następujące numery:
 • MENiS-I/62/2 - dla uczniów technikum dla młodzieży
 • MENiS-I/62-w/2 - dla uczniów technikum dla młodzieży z wyróżnieniem
 • MENiS-I/63/2 - dla słuchaczy technikum dla dorosłych
 • MENiS-I/64/2 - dla osób kończących technikum na podstawie egzaminów eksternistycznych
Świadectwa dojrzałości wydane przez okręgowe komisje egzaminacyjną mogą posiadać następujące numery:
 • OKE-II/ 404/2 - świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego, z wyjątkiem świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002
 • OKE-II/405/2 - świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001 /2002
Natomiast świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwentom wszystkich typów średnich szkół ponadpodstawowych umożliwiających przystąpienie do egzaminu dojrzałości posiadają numer MENiS-I/98/2.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

 • tomasz piotrowski IP: *.*.* 02-04-2007
  Wraz ze zmieniającą się sytacją ekonomiczna powinny również iść zmiany w zakresie świadzonych usług prawniczych. Obecnie zmienia się struktura kancelarii - od typu uniwersalnego do specjalizacji w danej gałęzi prawa. W związku z tym istnieje potrzeba poinformowania szerszego grona potencjalnych klientów o zakresie świadczonych usług prawniczych w ramach danej kancelarii. Na określoną decyzję klienta o wyborze kancelarii powinien wpływać przede wszystkim rynek a nie ścisły przepis regulacji prawnej (wewnątrzkorporacyjnej). Marketnig usług (w ramach norm ustalonych przez korporację aby mieścił się w zakresie zasad etyki zawodwej) uważam za jak najbardziej wskazany obecnie - zwłaszcza, że nowa grupa zawodowa prawników - doradców o ktorej była w dyskusji panelowej mowa, nie będzie skrępowana i związana żadną regulcją wewnętrzną. Chyba chodzi o to aby się przygotować do nowej rzeczystwosći ekonomicznej. Pora więc przemyśleć na nowo te zasady wewnątrzkorporacyjne.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE