Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Świadectwo dojrzałości technikum a świadectwo ukończenia technikum-różnice

Świadectwo dojrzałości technikum a świadectwo ukończenia technikum-różnice

06.12.07
articleImage: Świadectwo dojrzałości technikum a świadectwo ukończenia technikum-różnice fot. Thinkstock
Czy świadectwo dojrzałości technikum, a świadectwo ukończenia technikum jest takim samym dokumentem w rozumieniu przepisów prawa oświatowego?

Świadectwo dojrzałości technikum i świadectwo ukończenia technikum nie jest takim samym dokumentem. Według starych przepisów absolwenci szkół średnich, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu nauki do egzaminu dojrzałości, otrzymywali - w przypadku złożenia tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezłożenia egzaminu dojrzałości - świadectwo ukończenia szkoły średniej. Aktualnie absolwenci technikum mogą legitymować się dwoma świadectwami, a mianowicie świadectwem ukończenia technikum (gdyż ukończyli szkołę) oraz świadectwem dojrzałości (jeżeli dodatkowo zdali egzamin maturalny).


Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną (np. technikum) lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
W przypadku spełnienia tego warunku, działając na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Zostało to określone w § 2 ust. 3 tego rozporządzenia. Takie świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła. Jednocześnie w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia zostało określone, że absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego oraz absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości. Takie świadectwa dojrzałości wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.
Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów, świadectwo dojrzałości technikum i świadectwo ukończenia technikum, wydane według obecnie obowiązujących przepisów, nie jest takim samym dokumentem.
Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa się zmieniają i w różnych okresach czasu obowiązywały inne zasady wydawania świadectw. Niestety autor pytania nie podał żadnego przedziału czasowego. Otóż, np. według już nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie takich czynności (Dz. U. z 1993 r. Nr 102, poz. 467 z późn. zm.) absolwenci szkół średnich, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu nauki do egzaminu dojrzałości, otrzymywali - w przypadku złożenia tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezłożenia egzaminu dojrzałości - świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Z chwilą wprowadzenia do systemu oświaty egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego (nowej matury) musiały się zmienić również przepisy w sprawie zasad wydawania świadectw. Dlatego też z dniem 31 stycznia 2000 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73 z późn. zm.). Był to jednak okres, tzw. przejściowy, gdzie jeszcze część absolwentów szkół średnich przystępowała do egzaminu dojrzałości (starej matury) i obowiązywała ich zasada, że absolwent szkoły średniej, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje - w przypadku zdania tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezdania egzaminu dojrzałości - świadectwo ukończenia szkoły oraz byli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego (nowej matury) i wówczas, jeżeli ukończyli szkołę otrzymywali świadectwo ukończenia szkoły wydawane przez szkołę macierzystą, a jeżeli przystąpili do egzaminu maturalnego i go zdali otrzymywali świadectwo dojrzałości, wydawane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów, aktualnie absolwent technikum może legitymować się dwoma świadectwami, a mianowicie świadectwem ukończenia technikum (gdyż ukończył szkołę) oraz świadectwem dojrzałości (jeżeli dodatkowo zdał egzamin maturalny).
Świadectwa ukończenia technikum mogą posiadać następujące numery:
 • MENiS-I/62/2 - dla uczniów technikum dla młodzieży
 • MENiS-I/62-w/2 - dla uczniów technikum dla młodzieży z wyróżnieniem
 • MENiS-I/63/2 - dla słuchaczy technikum dla dorosłych
 • MENiS-I/64/2 - dla osób kończących technikum na podstawie egzaminów eksternistycznych
Świadectwa dojrzałości wydane przez okręgowe komisje egzaminacyjną mogą posiadać następujące numery:
 • OKE-II/ 404/2 - świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego, z wyjątkiem świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002
 • OKE-II/405/2 - świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001 /2002
Natomiast świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwentom wszystkich typów średnich szkół ponadpodstawowych umożliwiających przystąpienie do egzaminu dojrzałości posiadają numer MENiS-I/98/2.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • tomasz piotrowski IP: *.*.* 02-04-2007
  Wraz ze zmieniającą się sytacją ekonomiczna powinny również iść zmiany w zakresie świadzonych usług prawniczych. Obecnie zmienia się struktura kancelarii - od typu uniwersalnego do specjalizacji w danej gałęzi prawa. W związku z tym istnieje potrzeba poinformowania szerszego grona potencjalnych klientów o zakresie świadczonych usług prawniczych w ramach danej kancelarii. Na określoną decyzję klienta o wyborze kancelarii powinien wpływać przede wszystkim rynek a nie ścisły przepis regulacji prawnej (wewnątrzkorporacyjnej). Marketnig usług (w ramach norm ustalonych przez korporację aby mieścił się w zakresie zasad etyki zawodwej) uważam za jak najbardziej wskazany obecnie - zwłaszcza, że nowa grupa zawodowa prawników - doradców o ktorej była w dyskusji panelowej mowa, nie będzie skrępowana i związana żadną regulcją wewnętrzną. Chyba chodzi o to aby się przygotować do nowej rzeczystwosći ekonomicznej. Pora więc przemyśleć na nowo te zasady wewnątrzkorporacyjne.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE