Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia

11.03.10

Opracowanie pochodzące z serwisu  Prawo Oświatowe/ABC to omówienie zasad dotyczących udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Artykuł dotyczy określenia przesłanek nabycia uprawnienia do urlopu oraz trybu orzekania o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 

articleImage: Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia fot. Thinkstock

Na tym tle dokonano szczegółowego opisu zasad określania wynagrodzenia nauczyciela w okresie korzystania z urlopu zdrowotnego, zakazu prowadzenia działalności zarobkowej czy też relacji nabycia uprawnień emerytalnych w związku z prawem do tegoż urlopu. 

1. Uprawnienie do urlopu
Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
Urlop przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Oznacza to, że prawo do tego urlopu posiada nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5 KN) lub nauczyciel kontraktowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 KN) – pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Wszyscy inni nauczyciele, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, nie mają prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż albo nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć albo ich umowa o pracę została zawarta na czas określony.

Czy można wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie w czasie, gdy jest on na urlopie dla poratowania zdrowia? 

Na podstawie art. 73 ust. 2 KN do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.
Przepis art. 73 ust. 4 KN stanowi, iż siedmioletni staż pracy nauczyciela w szkole powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia, z tym że wymóg ten dotyczy wyłącznie udzielenia pierwszego urlopu. Do okresu tego nie wlicza się okresów przerw w pracy, z wyjątkiem okresów wymienionych w art. 73 ust. 3 KN trwających łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. Okresy wliczane do wymaganego okresu pracy obejmują okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz okresy urlopów innych niż urlop wypoczynkowy (urlop wypoczynkowy z natury rzeczy nie stanowi przerwy w pracy) - np. urlopów bezpłatnych czy urlopów na kształcenie się. Jeżeli okres na przykład urlopu bezpłatnego przekraczałby 6 miesięcy, do 7-letniego okresu pracy wymaganego dla uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia wliczony byłby tylko 6-miesięczny okres przebywania na urlopie bezpłatnym. Pozostały okres urlopu bezpłatnego nie podlegałby wliczeniu, a zatem okres niezbędny do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia przedłużyłby się o czas urlopu bezpłatnego przekraczający 6 miesięcy.
Określona w pragmatyce nauczycielskiej konstrukcja udzielania urlopu wskazuje, że dyrektor szkoły nie tyle wyraża zgodę na udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, ile udziela takiego urlopu na podstawie orzeczenia lekarskiego. Wynika z tego wniosek, że skutek konstytutywny uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia powstaje w momencie wydania stosownego orzeczenia lekarskiego (lub decyzji organu odwoławczego) a nie udzielenia urlopu przez dyrektora szkoły. Podważenie potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia („cofnięcie uprawnienia” do urlopu dla poratowania zdrowia) może nastąpić jedynie w drodze odwołania od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (lub jego decyzji w ramach postępowania odwoławczego). Dyrektor szkoły nie ma takiej kompetencji, chyba że chodzi o sytuację podjęcia przez nauczyciela działalności zarobkowej w czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 7 zdanie drugie KN).

Nauczycielowi powracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia można przydzielić inny przedmiot 

Sformułowanie „w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku” oznacza, że u.s.o. zakreśla maksymalny, jednorazowy wymiar urlopu dla poratowania zdrowia wynoszący jeden rok. Nie zakreśla jednocześnie minimalnego wymiaru tegoż urlopu. Wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w indywidualnej sprawie zależy po prostu od stanu zdrowia konkretnego nauczyciela i jest związany bezpośrednio ze stanem zdrowia nauczyciela i potrzebą przeprowadzenia zalecanego leczenia. Od decyzji lekarza zależy jaki maksymalny wymiar urlop dla poratowania zdrowia zostanie nauczycielowi udzielony. Gdyby lekarz zobowiązany był do udzielania urlopu każdorazowo w wymiarze jednego roku - wzór orzeczenia lekarskiego zawierałby sformułowanie, że urlopu udziela się na rok.
Wyrażenie "do jednego roku" oznacza "nie więcej niż rok" i oznacza zarazem, że po tym czasie nie może być udzielony nauczycielowi kolejny urlop "do jednego roku", gdyż między kolejnymi okresami urlopu musi bowiem występować przerwa. Oznacza to, że udzielenie urlopu w wymiarze krótszym od jednego roku konsumuje uprawnienie do jednorazowego rocznego urlopu dla poratowania zdrowia i w takiej sytuacji nie można udzielić dodatkowego „uzupełniającego” urlopu dla poratowania zdrowia do wymiaru jednego roku.
Zgodnie z treścią art. 73 ust. 8 KN nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. Nie oznacza to jednak, że nauczycielowi przysługuje jednorazowo urlop dla poratowania zdrowia w łącznym wymiarze trzech lat.

2. Uprawnienia emerytalne a prawo do urlopu dla poratowania zdrowia
Zgodnie z treścią art. 73 ust. 2 KN nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Czy lekarz pierwszego kontaktu może orzec o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia na czas trzech tygodni? 

Dostęp do bazy 20 tys. pytań i odpowiedzi oraz bieżących informacji i komentarzy zapewnia program Prawo Oświatowego. Zamów>>

Przejdź do strony artykułu: « »
11.03.10
Skomentowano 15 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Agata Krawet IP: 77.253.* 13-01-2016
  Jestem na urlopie dla poratowania zdrowia od 1.04.2015 do 31.03.2016r i w związku z tym mam następujące pytanie : czy mogę zwrócić się z prośbą do dyrekcji o wypłacenie mi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Agata Krawet IP: 77.253.* 13-01-2016
  Jestem na urlopie dla poratowania zdrowia od 1.04.2015 do 31.03.2016r i w związku z tym mam następujące pytanie : czy mogę zwrócić się z prośbą do dyrekcji o wypłacenie mi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Anna Madej IP: 83.14.* 07-01-2016
  Czy należy się urlop na poratowanie zdrowia nauczycielowi, który zatrudniony jest w dwóch szkołach na czas nieokreślony: w jednej na cały etat, w drugiej na pół etatu? szkoły podlegają innym organom prowadzącym.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Krystyna IP: 195.189.* 06-12-2015
  Witam,

  Chciałbym skorzystać z urlopu dla podratowania zdrowia, podobno nie mogę iść gdyż mam dodatkowy dochód . Jestem właścicielem stawu rybnego( obecnie jest w dzierżawie). Nie rozumiem co ma wspólnego urlop zdrowotny z dodatkowym dochodem.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Aleksandra Łapińska IP: 5.172.* 03-09-2015
  Czy można złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia w trakcie wypowiedzenia umowy? Co zrobić gdy dyrektor wydał decyzję pozytywną, a następnie starosta uznał ją za niezgodną z prawem w związku z wypowiedzeniem i odmówił przyznania urlopu?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Ewa IP: 89.231.* 23-04-2014
  Witam,

  Czy po urlopie dla poratowania zdrowia nie mając pełnego etatu mogę iść na zwykłe zwolnienie lekarskie ( L4)?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Dorota Wojciechowska IP: 62.61.* 29-08-2013
  Pragnę obiegać się o urlop dla poratowania zdrowia i za miesiąc takie prawo nabędę, ale dyrekcja szkoły zapowiedziała mi, ze nie otrzymam ze względu na brak gwarancji dalszego zatrudnienia po urlopie (oczekuję, że dostanę pod koniec roku szkolnego wypowiedzenie, z powodu zmniejszenia liczby oddziałów w szkole). Jestem nauczycielem mianowanym, na czas nieokreślony, ale już w tym roku w maju trzymałam w ręku wypowiedzenie, które po 2 dniach cofnięto, gdyż jedna z nauczycielek zdecydowała się zostać dłużej na urlopie wychowawczym. Proszę wyjaśnić, jak mogę odwołać się do tej decyzji, czy mam jakieś szanse.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • aaa IP: 77.255.* 09-07-2013
  Czy jezeli w latach poprzednich przepracowalam rok szkolny i otrzymalam ekwiwalent pieniezny za urlop, a w tym roku moj stosunek pracy ustal 3 dni przed zakonczeniem roku szkolnego to oznacza ze nie nabylam prawa do swiadczenia urlopowego?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Kancelaria specj. Prawo Oświatowe IP: 77.89.* 26-03-2013
  Obsługa prawna spraw nauczycieli - m.in. zwolnienia po złożeniu wniosku o urlop dla poraowania zdrowia ( doradztwo prawne na etapie przedsądowym, pozwy do sądu pracy itp ).
  mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Magdalena Sz. IP: 83.25.* 03-01-2013
  Witam!
  Staram sie o Urlop na Poratowanie ZDrowia.
  od 1.stycznia 2013 roku powinnam juz na nim byc, jednak Dyrektor korzystajac z prawa odwołał sie od orzeczenia lekarskiego.
  Teraz czekam na decyzje Wojewodzkiego Osrodka Medycyny PRacy, ale wszystko przedluza sie w czasie, bo lekarz nie wysłał jakis dokumentów.
  Prawdopodobnie bedzie sie to ciagnac do lutego 2013r.
  W związku z tym mam pytanie.
  CZy urlop liczy sie od momentu wydania Decyzji WOJEWODZKIEGO OSRODKA MED. PRACY czyli np od lutego-lutego czy od daty na moim wniosku (czyli od 1.stycznia)
  Obecnie dalej jestem na L4 chociaz powinnam byc teoretycznie na PORATOWANIU ZDROWIA.
  Dostaje zatem 80% a nie 100% wynagrodzenia. CZy zatem po decyzji OSRODKA MED.PRACY o udzieleniu urlopu należy mi sie wyrównanie?
  Zwłaszcza,ze w styczniu juz powinnam otrzymywac 100% wynagrodzenia?
  Na jakiej podstawie prawnej moge rościc swoich praw w tym zakresie?
  Pozdrawiam
  M.Szeszko

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Kancelaria specj. Prawo Oświatowe IP: 77.89.* 12-12-2012
  Szanowni Państwo,

  W związku z licznym zapytaniami w związku ze sprawami zwolnień nauczycieli przed przejściem na urlop dla poratowania zdrowia uprzejmie informujemy, że szczegółowe konsultacje prawne można uzyskać pod mailem kontaktowym: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Aneta Dobrowska IP: 185.19.* 01-08-2016
   Czy mogę się odwołać od decyzji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy , że dostałam urlop dla poratowania zdrowia na pół roku a powinnam na cały rok ? Wiem, że pracodawca nie może się odwołać od decyzji , bo jest ostateczna. A czy pracownik może się odwołać ?

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Janina Miłek IP: 178.36.* 26-03-2012
  Otrzymałam skierowanie na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne. Mam prawo do skorzystania z urlopu zdrowotnego. Czy zgodne z prawem jest na czas pobytu w sanatorium wykorzystanie 21 dni urlopu zdrowotnego, czy mogę skorzystać ze zwolnienia lekarskiego? Skierowanie do sanatorium przypada w trakcie trwania roku szkolnego.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • beata pawlak IP: 87.207.* 27-08-2017
   Ja rowniez pjestem w podobnej sytuacji. Prosze o rade.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE