Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Szkoły zawodowe po reformie - plany nauczania i najważniejsze problemy

Szkoły zawodowe po reformie - plany nauczania i najważniejsze problemy

04.07.12

Zmiany w szkolnictwie zawodowym są konsekwencją procesów dokonujących się w świecie, a w szczególności w gospodarce. Wymogi dla poszczególnych zawodów nie będą już określane w odrębnych aktach prawnych. 

articleImage: Szkoły zawodowe po reformie - plany nauczania i najważniejsze problemy fot. Thinkstock

W żadnym akcie prawnym nie ma takiej definicji. W związku z tym, w jaki sposób należy określić pensum nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe praktyczne? Karta Nauczyciela określa nauczycieli praktycznej nauki zawodu i ich pensum 22 godziny. Praktyczna nauka zawodu to zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa, a nie każde zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego są zajęciami praktycznymi. W niektórych zawodach niewiele będzie się różniło kształcenie zawodowe wpisane w praktyczne i teoretyczne, np. w techniku informatyku.
Zachodzi obawa różnego wyznaczania pensum nauczycieli przez różne organy prowadzące.

W jaki sposób zmniejszyć ilość godzin zapisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, aby dostosować je do ilości godzin w ramowych planach nauczania w szkołach policealnych dla dorosłych?
Na przykład w zawodzie technik informatyk (można kształcić w szkole policealnej dwuletniej) minimalna liczba godzin określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach to 1350.
W ramowych planach nauczania w szkole policealnej dla dorosłych to w liczba 1180 (tryb stacjonarny) i 680 (tryb zaoczny).

Jaki powinien być wymiar godzin przeznaczony na kształcenie praktyczne, a jaki na teoretyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych?
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w tabeli znajdującej się w części pierwszej załącznika dla technika agrobiznesu jest określony PKZ (R.c), natomiast w części drugiej załącznika przy opisie nie jest wymienione, że stanowi on podbudowę dla zawodu technik agrobiznesu. Również w części III przy opisie zawodu nie został określony dla technika agrobiznesu. Który zapis z podstawy programowej obowiązuje w techniku agrobiznesu. Jest to ważny PKZ, ponieważ dotyczy nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.
Czy szkoły kształcące w zawodzie technik agrobiznesu mają planować naukę jazdy ciągnikiem w tym zawodzie?
W zawodzie technik wiertnik w kwalifikacji M.8 jednostka efektów kształcenia 7 (Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych) i jednostka 8 (Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych) zostały opisane przez takie same umiejętności uczniów.
Przy czym umiejętności opisane w jednostce 8 maja niewiele wspólnego z nazwa tej jednostki.
Co w związku z tym uwzględnić w programie nauczania? Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu określa, że praktyczna nauka młodocianych odbywa się wg programu nauczania dopuszczonego w danej szkole przez dyrektora szkoły. Kto ma taki program napisać i przedstawić dyrektorowi, jeśli w klasach wielozawodowych młodociani nie mają w szkole nauczania teoretycznego i praktycznego, czyli w tej szkole nie ma nauczycieli-specjalistów w zakresie danego zawodu?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, pozostawia niezmienione zapisy w sprawie teoretycznego kształcenia zawodowego w klasach wielozawodowych, czyli 34 godziny w tygodniu przez 4 tygodnie w każdej klasie, co daje 408 godzin w cyklu nauczania.
Rozporządzenie nie określa, czy brakujące 222 godziny do minimum kształcenia teoretycznego należy realizować w tych klasach. W jaki sposób należy realizować język obcy ukierunkowany zawodowo w tych klasach? Czy on będzie realizowany na kursach, czy należy zaplanować nauczanie w szkole?
Przepis art. 62a ust. 1 u.z.s.o., dopuszcza możliwość łączenia szkół w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jednak rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, całkowicie pomija istnienie takich centrów.
Czy to oznacza, że można w nich prowadzić jedynie kwalifikacyjne kursy zawodowe na podstawie ustawy, a pozostałe formy kształcenia ustawicznego są niedopuszczalne?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w niektórych zawodach dopuszcza możliwość wyboru pierwszej kwalifikacji spośród kilku (np. w techniku mechaniku spośród trzech).

Jest to fragment komentarza Bogusławy Wojtczak "Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 1 września 2012 r.", opublikowanym w serwisie Prawo Oświatowe/ABC
Konsekwencjom zmian w szkolnictwie zawodowym poświęcony zostanie również jeden z wielu  paneli konferencyjnych na XIV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, która odbędzie się w ramach międzynarodowego wydarzenia dla branży oświatowej - EDU Trendy 2012. Konferencje, warsztaty, targi -organizowanego przez Wolters Kluwer Polska wydawcę czasopisma „Dyrektor Szkoły" oraz  Red Net Media, które odbędzie się 27-28 września w Pałacu Kultury i Nauki. Szczegóły dostępne tutaj>> 

Polecamy ponadto: 
Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy
Przedsiębiorcy nie chcą współpracować ze szkołami zawodowymi

 

 

Przejdź do strony artykułu: « »
Abc/Oświata 04.07.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE