Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?

30.12.10
articleImage: W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy? fot. Thinkstock
Ile czasu ma rada pedagogiczna na sporządzenie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?
Pismo od organu prowadzącego zostało wysłane 19 listopada 2010 r., a poczta dostarczyła to pismo w dniu 26 listopada 2010 r.
Przepisy prawa oświatowego nie określają terminu, w którym rada pedagogiczna zobligowana jest do wydania opinii o pracy dyrektora szkoły. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły, zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej jest obligatoryjne. Organ prowadzący nie może zakończyć procedury oceny bez uzyskania opinii rady pedagogicznej.
Oceny pracy dyrektora szkoły, na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli nie została ona powołana - rady pedagogicznej. Opinia powinny zostać wyrażona na piśmie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku zgodnie z art. 6a ust. 2 KN. Przepis ten stosuje się odpowiednio w odniesieniu do oceny dyrektora szkoły. Do tego okresu nie wlicza się usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora, trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z organizacji roku szkolnego - jak stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.).
Pismo, które skierował organ prowadzący powinno zostać przedłożone na zebraniu rady pedagogicznej, która powinna ustalić sposób opracowana opinii. W praktyce oznacza to, iż projekt opinii sporządza zespół nauczycieli wyznaczonych przez radę. Następnie, w trakcie posiedzenia plenarnego rady, nanosi się poprawki, zaakceptowane przez członków rady zgodą większości członków rady i uchwala się uzgodniony tekst opinii zwykłą większością głosów. Opinia rady nie ma charakteru wiążącego (A. Dubrownik, glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1993 r., I PZP 15/93, OSP 1994, z. 6, poz. 120, s. 307), natomiast jej uzyskanie jest obowiązkiem określonym ustawą. Oznacza to, iż organ prowadzący zobligowany jest do uzyskania opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora, natomiast nie jest związany uzyskaną decyzją podczas dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły.

Bożena Barszczewska
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • ~~ IP: *.*.* 18-02-2010
  • Cieply IP: *.*.* 18-02-2010
    Wszystko dobrze..... jednak nikt nigdzie nie wyjaśnił gdzie, na jakich stokach-trasach-miejscach obowiązują te przepisy. CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ PONOSI SIĘ WSZĘDZIE...???

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE