Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zadania dyrektora szkoły w przypadku wykorzystania zasiłku chorobowego nauczyciela bez ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Zadania dyrektora szkoły w przypadku wykorzystania zasiłku chorobowego nauczyciela bez ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

05.03.09
articleImage: Zadania dyrektora szkoły w przypadku wykorzystania zasiłku chorobowego nauczyciela bez ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego fot. Thinkstock
Nauczyciel w 170 dniu choroby przyniósł wypełniony druk N-9 od lekarza i poprosił o przygotowanie dokumentów do świadczenia rehabilitacyjnego (nauczyciel nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia).
Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor szkoły po 180 dniach choroby gdy zostanie wykorzystany zasiłek chorobowy a pracownik nie będzie miał ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego?

Zgodnie z postanowieniami przepisów Karty Nauczyciela, w przypadku czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu. Oznacza to, że po upływie wskazanego okresu nieobecności spowodowanej chorobą, stosunek pracy z nauczycielem obligatoryjnie powinien zostać rozwiązany. Wynika to z brzmienia art. 23 Karty Nauczyciela, który wymienia przypadki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania. Wskazać przy tym należy, że do okresu 182 dni wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia.
Rozwiązanie stosunku pracy w omawianym przypadku nastąpić powinno z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

Jedynie - jak stanowią przepisy Karty Nauczyciela - w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.
Warto podkreślić, że przedłużenie okresu nieobecności w pracy nie jest obligatoryjne. Przywoływany przepis stanowi, że "okres nieobecności w pracy może być przedłużony".

W świetle powyższych uregulowań, jeśli do końca miesiąca, w którym upływa 182 - dniowy okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy, nauczyciel nie będzie miał ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i nie powróci do pracy - stosunek pracy z nauczycielem powinien zostać rozwiązany.
Wskazać należy, że przepisy dotyczące rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przepisy Karty Nauczyciela przewidują w tym zakresie nieco inne rozwiązanie. Otóż, jak stanowi art. 27 ust. 2 KN: "Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia."

Wskazać jednak należy, że przepis ten inaczej reguluje omawiane kwestie niż przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w myśl których zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).
Magdalena Sender 05.03.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE