Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

04.08.11

W związku z tym, że ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, w niniejszym komentarzu zostaną omówione zasady przeprowadzania tego egzaminu w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w szkołach dla dorosłych.

articleImage: Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych fot. Thinkstock

Podstawowym aktem prawnym zawierającym regulacje dotyczące egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w szkołach jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – dalej r.w.s.o. 
Zgodnie z § 20 ust. 3 r.w.s.o. począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Natomiast z § 22 r.w.s.o. wynika, że uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, a w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w szóstej klasie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego. Należy pamiętać, że podczas klasyfikacji końcowej uwzględniamy również wyniki laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. Ponadto należy pamiętać, że rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Jak wynika z 12 ust. 1 r.w.s.o. roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

Czy egzamin poprawkowy dla uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną, można przeprowadzić w czerwcu?>>


Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (§ 18 ust. 1 r.w.s.o.). Jednak zgodnie z § 18 ust. 2 r.w.s.o. ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Zgodnie z § 21 ust. 1 r.w.s.o., uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 3 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Damian Grabiński IP: 79.124.* 19-04-2015
  A mozna to pisac w Lipcu ??

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Karolina Ruta IP: 46.204.* 29-08-2012
  a jeśli nie zda się egzaminu poprawkowego, to można zdać z jedną jedynką?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Anna R. IP: 82.160.* 16-06-2014
   Tak, o ile Rada Pedagogiczna wyda zgodę na promowaanie warunkowe. Jest to możliwe tylko raz w danynym etapie kształcenia i to nie w klasie programowo najwyższej.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE