Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zwrot kosztów przejazdu nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdu na zawody i konkursy szkolne

Zwrot kosztów przejazdu nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdu na zawody i konkursy szkolne

01.05.08
articleImage: Zwrot kosztów przejazdu nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdu na zawody i konkursy szkolne fot. Thinkstock
Czy w przypadku nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdu na zawody sportowe, konkursy mają zastosowanie przepisy zawarte w rozporządzeniu MPiPS z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.)?
W jaki sposób zwrócić koszty przejazdu w takiej sytuacji?

W zakresie dotyczącym krajowych podróży służbowych pracowników zatrudnionych w szkołach będących jednostkami państwowej lub samorządowej sfery budżetowej - w tym również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). W myśl przepisu art. 775 Kodeksu pracy podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. W świetle powyższej definicji - zlecane przez dyrektora szkoły wyjazdy nauczyciela z uczniami na zawody (konkursy, wycieczki) do innej miejscowości niż ta, w której znajduje się szkoła, stanowią podróż służbową nauczyciela.
Warto w tym miejscu dodać, że realizowane poza pensum czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (a do takich należą wycieczki, wyjazdy na zawody, konkursy) - mieszczą się w zakresie obowiązków pracowniczych nauczyciela, które nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go czasu pracy (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela).
Z tytuły podróży służbowej nauczycielowi przysługują świadczenia wymienione w przywołanym powyżej rozporządzeniu, tj.:
• diety - dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 23 zł za dobę podróży. Szczegółowe zasady dotyczące ustalania należności z tytułu diety określa § 4 przywołanego na wstępie rozporządzenia; wskazać należy, że dieta nie przysługuje m.in. wówczas, jeśli pracownikowi zostało zapewnione bezpłatnie całodzienne wyżywienie;
• zwrot kosztów przejazdów - obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje, albo - jeśli na wniosek pracownika pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy - zwrot kosztów przejazdu obejmuje kwotę stanowiącą iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę (stawka ta nie może być wyższa niż stawka określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U. Nr 27, poz. 271);
• zwrot kosztów noclegów - w wysokości stwierdzonej rachunkiem; pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety;
• zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej - w wysokości 20% diety Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej; zamiast wypłacania ryczałtu - pracodawca może też wyrazić zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
• zwrot kosztów innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Szczegółowe zasady dotyczące warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej określają przepisy przywołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
Warto w tym miejscu wskazać na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2007 r., I SA/Wr 1332/06, w którym sąd ten stwierdził, że "Powierzenie pracownikowi przez pracodawcę wykonania określonego zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wymaga odpowiedniego udokumentowania, takim dokumentem najczęściej jest polecenie wyjazdu służbowego (delegacja)."
Magdalena Sender 01.05.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE