Dyrektor Szkoły
Strona główna » Wiedza » Aktualności » Lifelong learning odpowiedzią na potrzeby ryku pracy

Lifelong learning odpowiedzią na potrzeby ryku pracy

03.04.17

Zmiany edukacyjno-gospodarcze we współczesnym świecie stają się coraz dynamiczniejsze. Globalna ekonomia, przeobrażenia demograficzne, masowa komunikacja i powszechna konkurencja rodzą potrzebę elastycznego dostosowywania się jednostek edukacyjnych i wykorzystywanych przez nie form edukacji do zaistniałych przemian. Efektem tych przeobrażeń jest przeobrażanie się społeczeństwa wiedzy w społeczeństwo uczące się, a wyzwaniem dla systemu edukacji staje się konieczność wielokrotnych powrotów "ucznia" do nauki. [REKLAMA]

articleImage: Lifelong learning odpowiedzią na potrzeby ryku pracy fot. Thinkstock

Permanentna edukacja staje się idealnym rozwiązaniem umożliwiającym zdobycie nowych umiejętności i zawodu oraz podwyższenie kwalifikacji. Pracodawcy poszukują bowiem pracowników, którzy nie tylko są specjalistami w danej dziedzinie, lecz także potrafią posługiwać się nowoczesnymi technologiami i mają szeroki wachlarz kompetencji miękkich, takich jak: kreatywność, efektywność współdziałania w zespole, umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmiennych sytuacji. Aby nabyte umiejętności odpowiadały potrzebom rynku pracy i potencjalnego pracodawcy, konieczne staje się ustawiczne inwestowanie w naukę, czyli rozwój idei edukacji przez całe życie (lifelong learning).

W 2000 roku Rada Europejska przyjęła strategią lizbońską, w której zdefiniowała lifelong learning (LLL) jako wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i / lub związanej z zatrudnieniem. W procesie wdrażania idei LLL ważną rolę odgrywa system edukacji, ponieważ treści i formy kształcenia muszą być dostosowane nie tylko do realnych potrzeb osób uczących się, lecz także do wymogów gospodarki. Realizacja koncepcji lifelong learning jest podstawą rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a system kształcenia – światowym wyznacznikiem jakości, gdyż:
* nadaje procesowi uczenia się wysoką rangę,
* zwiększa dostęp do informacji i doradztwa dotyczącego możliwości edukacyjnych,
* przybliża uczącym się możliwości podejmowania ustawicznej edukacji,
* upowszechnia kluczowe umiejętności,
* prowadzi do rozwoju innowacyjnych koncepcji nauczania / uczenia się.

Lifelong learnining stwarza możliwości nie tylko rozwoju intelektualnego, społecznego, lecz także kształcenia zawodowego. Realizacja tej idei może odbywać się w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, na wyższych uczelniach czy w placówkach kształcenia ustawicznego. LLL wymaga wprowadzenia różnorodnych form kształcenia, odpowiadających potrzebom powstałym w związku ze zmianami cywilizacyjnymi oraz możliwościom będącym wynikiem rozwoju technicznego, do których zalicza się: edukację szkolną, szkolenia, kursy zawodowe, studia i studia podyplomowe, warsztaty, konferencje, seminaria i nowocześniejsze formy, akie jak e-learning. Nacisk kładzie się na zachęcanie uczniów, kursantów czy studentów do nauki od wczesnego dzieciństwa aż do późnej starości. Podejmowane działania są ukierunkowane tak, aby zapewnić możliwości rozwoju nie tylko dzieciom i młodzieży, lecz także dorosłym, zarówno pracującym, jak i bezrobotnym. Istotną formą edukacji jest szeroko propagowana koncepcja kształcenia skierowana do seniorów, czyli uniwersytet trzeciego wieku, której głównym zadaniem jest kształtowanie poczucia przynależności do grupy osób aktywnych intelektualnie.

Uczenie się przez całe życie powinno przygotowywać potencjalnych beneficjentów do korzystania z edukacji formalnej, tak by stała się ona naturalnym elementem życia zawodowego. Sprzyjają temu następujące działania sektora oświatowego:
* wyrabianie nawyku uczenia się,
* kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój społeczny i zawodowy,
* rozwijanie zainteresowań i pobudzanie ciekawości świata,
* kształtowanie dojrzałości absolwentów i przygotowywanie ich do elastycznych zachowań na rynku pracy,
* przeciwdziałanie zjawisku "wychodzenia ze szkoły" i porażkom edukacyjnym,
* łączenie różnych form uczenia się, całościowe, komplementarne podejście do procesu edukacji.

Stworzenie właściwych warunków dla lifelong learning jest możliwe dzięki partnerstwu wielu podmiotów edukacyjnych, także administracji publicznej, i pracodawców.

Odpowiedzią na potrzeby polskiego i międzynarodowego rynku pracy oraz promocją idei uczenia się przez całe życie jest System Certyfikacji Zawodowych Certup. Certup dostarcza pracodawcom spójne i wiarygodne informacje na temat kompetencji przyszłych pracowników oraz ich mobilności na rynku pracy. System oferuje narzędzia edukacyjne stworzone na podstawie analizy rynku pracy i badań potrzeb pracowników. Umożliwia realizację szkoleń z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów edukacyjnych i dydaktyczno-metodycznych. Dzięki ukierunkowaniu na konkretne obszary kompetencji, różnorodne formy pracy i metody dydaktyczne adekwatne do potrzeb następuje zwiększenie mobilności całego systemu edukacyjnego skierowanego na odbiorcę. Daje to uczestnikom możliwość nabycia kompetencji poszukiwanych przez pracodawców oraz gwarantuje profesjonalne przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu. Certyfikat Certup jest dla pracownika potwierdzeniem, że posiadł on stosowną wiedzę i wymagane umiejętności, a dla pracodawcy – że zatrudnia profesjonalistę przygotowanego do rzetelnego wypełniania zadań zawodowych. Proces i forma podnoszenia kwalifikacji proponowane przez Certup mają bowiem zawsze uzasadnienie metodyczne i ekonomiczne. Więcej informacji www.certup.pl

Autorzy:
dr Joanna Śliżewska
mgr Anna Stromecka
03.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE