Dyrektor Szkoły
Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zmiany w obowiązkach nauczyciela trzeba dokonać na piśmie

Zmiany w obowiązkach nauczyciela trzeba dokonać na piśmie

13.11.17

Zmiana stanowiska polegająca na przydzieleniu zadań wykonywanych w ramach innego wymiaru pensum wymaga zmiany umowy. Należy to zrobić na piśmie - przypomina Joanna Lesińska w serwisie Lex Prawo Oświatowe.

articleImage: Zmiany w obowiązkach nauczyciela trzeba dokonać na piśmie fot. Thinkstock

Nauczycielka jest zatrudniona na 22/22 etatu (ma umowę na czas określony) w oddziale przedszkolnym znajdującym się w szkole podstawowej. Oprócz niej jest jeszcze jedna nauczycielka zatrudniona w oddziale przedszkolnym, która będzie miała zajęcia z dziećmi z tego oddziału. Ponieważ ubyło dzieci w oddziale przedszkolnym nauczycielka prowadzi zajęcia w świetlicy z uczniami klas I - III. Czy można jej zmienić umowę na nauczyciela świetlicy szkoły podstawowej z wymiarem 26/26? Jak to zrobić? Czy aneksować poprzednią umowę czy zmienić jej warunki pracy?

Odpowiedź
Zmiana stanowiska pracy nauczyciela następuje w pisemnej formie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, umowa o pracę określa m.in. stanowisko i miejsce pracy nauczyciela. Zmiana stanowiska polegająca na przydzieleniu zadań wykonywanych w ramach innego wymiaru pensum niż strony określiły w umowie o pracę, wymaga zmiany umowy. W przypadku zatrudnienia na czas określony przepisy KN oraz ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nie regulują zasad dokonywania zmiany warunków pracy nauczyciela. Na podstawie art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 29 § 4 i art. 11 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., zmiana warunków pracy (w tym zmiana stanowiska służbowego) powinna nastąpić na piśmie za zgodą nauczyciela, w formie tzw. aneksu do umowy o pracę lub porozumienia zmieniającego, w którym strony zgodnie ustalają, w jakim zakresie treść dotychczasowej umowy o pracę ulega zmianom. Bez zgody nauczyciela, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, można powierzyć nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym (np. nie dłużej niż 3 miesiące na koniec jednego roku i pierwsze trzy miesiące kolejnego roku kalendarzowego), jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Jeśli okres ten będzie niewystarczający z punktu widzenia potrzeb pracodawcy lub nauczyciel zatrudniony na czas określony nie wyrazi zgody na zmianę umowy o pracę, można wobec niego dokonać wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 42 § 1 – 3 k.p., czyli należałoby zaproponować na piśmie nowe warunki pracy (zmianę stanowiska na wychowawcę świetlicy), które zaczną obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia. W razie odmowy przyjęcia przez nauczyciela zaproponowanych warunków pracy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli nauczyciel przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

Zmiany klasyfikacji budżetowej dla szkół zawodowych>>

 

Joanna Lesińska 13.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE